Uudised ja teated

« Tagasi

Rannamõisa külas Harku tee 54 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 96 võeti vastu Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 324.

Planeeritav ala, suurusega u 4,7 ha, paikneb Rannamõisa külas Harku-Rannamõisa tee, Vilipi tee ja Uuesepa tee vahelisel alal, Tabasalu aleviku edelapiiril, piirnedes Harku tee 52 (katastritunnus 19801:002:1837), Uuesepa tee 2 (katastritunnus 19801:002:1839), Harku tee 48 (katastritunnus 19801:002:1514) ja Harku tee 46 (katastritunnus 19801:002:1481) maatulundusmaadega, 11191 Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:0299) transpordimaaga ning Harku tee 58 (katastritunnus 19801:002:1235) ärimaaga. Juurdepääs maaüksusele on Harku-Rannamõisa teelt.

Detailplaneeringuga kavandatakse kolm 50% ärimaa ja 50% tootmismaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 1 suurusega 4900 m², krunt pos nr 2 suurusega 4850 m2 ja krunt pos nr 3 suurusega 6870 m2 ning määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt pos nr 8 suurusega 23 887 m2 ning neli transpordimaa sihtotstarbega krunti, krunt pos nr 4 suurusega 1735 m2, krunt pos nr 5 suurusega 1058 m2, krunt pos nr 6 suurusega 1126 m2 planeeringuala siseste teede ja parkla tarvis ning krunt pos nr 7 suurusega 2397 m2 Harku-Rannamõisa tee äärde perspektiivse kergliiklustee tarvis. Transpordimaa sihtotstarbega krundid pos nr 4 ja pos nr 7 võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.

Planeeringus määratakse ehitusõigus kolmele äri- ja tootmismaa krundile. Detailplaneeringuga kavandatud kruntidele pos nr 1-3 on määratud ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1710 m2 - 2750 m2. Detailplaneeringuga on määratud ärimaa kruntidele pos 1 ja pos 2 ühine hoonestusala, mis võimaldab vajadusel kruntide liitmist. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 12 m ja kuni 3 maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0-15°.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.01.2021–18.01.2021 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/181029_268/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 05.01.2021–18.01.2021 k.a.