Uudised ja teated

« Tagasi

Harku vallavolikogus läbis esimese lugemise Harku valla 2021. aasta eelarve

Eelarve tulude mahuks on kavandatud 40,1 miljonit eurot, millest põhitegevusega teenitakse 28,5 miljonit, laenatakse 4 miljonit, riigilt saadi 1,4 miljonit ja likviidset vara suunatakse 2021. aasta tegemistesse 6,2 miljonit eurot.

Tulumaksu oodatakse eelarvesse 20,62 miljonit eurot, mis on 2,5% rohkem kui 2020. aastal (laekus 20,1 miljonit) ja maamaksu 1,3 miljonit eurot (2020 laekus 1,26 miljonit eurot). Omateenitud tulusid peaks laekuma eelarvesse 1,7 miljonit eurot ja riigieelarvest 4,8 miljonit. Riigieelarvelised eraldised ei ole suurenenud võrreldes 2020. aastaga, sest õpetajate palgatõus külmutati. Vallaeelarve vahenditest 24,8 miljonit eurot kasutatakse põhiülesannete täitmiseks, 13,7 miljonit investeeringuteks ja 1,6 miljonit võetud kohustuste tasumiseks.

2021. aasta eelarve koostamine oli varasemate aastate eelarve koostamisest keerulisem, sest COVID-19 viirusega on kaasnenud teadmatus majanduskeskkonna arengutest. Kui suure ulatuse haarab tööpuudus, kas mõnes valdkonnas võib tõusta ka palk? Suuremad soovid ja ülesanded on ka seoses kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste aastaga.

Sel aastal peab valmima Tabasalu hariduslinnak ja Nooruse tänav. Linnaku valmimise järel saab senise algklasside maja endale Tabasalu muusikakool, mis ehitatakse ümber kooli erinõudeid silmas pidades. Ümberehituseks on vald saanud COVID-19 toetust 790 000 eurot, tööde maksumus kokku on üle 1,6 miljoni euro. Muudest haridusinvesteeringutest on olulisemad koolistaadionide või spordiväljakute rajamine Murastes, Harkujärvel, Väänas ja Merikülas. Korrastatakse Rannamõisa lasteaia katus ja Harku keskuse fassaad.

Investeeringud hariduse paremaks omandamiseks ei ole ainukesed

2021. aasta eelarves on suuremad rahalised vahendid planeeritud ka teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks. Valmima peaksid Tabasalus Ranna tee viimane lõik, Tiskre külas Apametsa tee, Harkujärve külas Kiriku tee uus katend, Meriküla ja Muraste küla ühendustrepp Kolmiku tee lõpus, Laabi külas Tammi tee Tähetorni ristmiku poolne lõik, kergliiklusteed Murastes ja Vääna külas. Kavas on lõpetada ka Hiie tee Vääna-Jõesuu külas.

Lisaks ehitusele ja rekonstrueerimisele on pindamistöid plaanis teha kaheksal teel Harku vallas, kokku 125 000 euro ulatuses. Kokku on teede olukorra parandamiseks eelarves kavandatud 3,2 miljonit eurot, millest ligi 400 000 eurot on riigieelarvest 2020. aastal eraldatud sihtotstarbelised vahendid.

Toetusraha on Harku vallal veel kasutada Tilgu sadama teise etapi ehitustöödeks ja jäätmekäitluse olukorra parandamiseks. Viimase abiga on plaanis paigaldada väikesed jäätmemajad vähemalt 12 asukohta.

Tänavavalgustuse nimekirjas on 11 objekti, neist suuremad on Tilgu tee osaline valgustamine Merikülas, Nurme põigu valgustamine Harku alevikus ja mitmed teelõigud Vääna-Jõesuu külas. Samuti jätkatakse valgustite asendamist leedvalgustitega.

Eelarve on koostatud põhimõttel, et sellest saavad osa kõik vallaelanikud

Detsembris kinnitas volikogu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava. Kõige tähtsam ülesanne on aga lõpetada torustike ehitus Türisalu külas, mida korraldab Lääne-Harju valla vee-ettevõte AS Lahevesi. Ehitustöid rahastatakse Harku valla eelarvest.

Igapäevased ehk põhitegevuse kulud on kasvanud eelmise aastaga võrreldes 6,8% ja suuremad muudatused on hariduse ja sotsiaalkaitse valdkondades.

Volikogu liikmetel on võimalus eelarve kohta parandusettepanekuid saata. Teisele lugemisele läheb Harku valla 2021. aasta eelarve jaanuarikuu lõpus.

 

Vello Viiburg, Abivallavanem

Foto: Madis Idnurm