Uudised ja teated

« Tagasi

Avatakse hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor on sel aastal avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Selleks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb kuni 50% riigilt ja vähemalt 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Programm sai alguse 2014. aastal ja selle seitsme aasta jooksul on Harku vallas toetust saanud kokku 43 majapidamist ning tänu sellele on paremad elutingimused vähemalt 130 vallaelanikul.

Eelmisel aastal esitati Harku vallas kümnest majapidamisest kokku 13 taotlust, millest nõuetele vastas 11 taotlust. Toetust said seitse majapidamist, neist üks juurdepääsutee korrastamiseks, üks olemasolevate kogumiskaevude asendamiseks biopuhasti ja imbsüsteemiga, kaks puurkaevu rajamiseks ning kolm olemasoleva veesüsteemi parendamiseks ja vee puhastamiseks.

Kas majapidamine ja kavandatav tegevus sobivad hajaasustuse programmi?

Toetuse saamiseks on oluline, et majapidamine asuks Harku valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalal ja seal ka tegelikult kohapeal elatakse. Seetõttu on soovitatav enne taotluse esitamist ühendust võtta ja uurida, kas majapidamine ning kavandatav tegevus sobivad hajaasustuse programmi.

Taotluste kontrollimise raames tutvutakse kohapeal majapidamise olukorra ja kitsaskohtadega, mida soovitakse lahendada. Seejärel hinnatakse projekte vastavalt hindamisjuhendile ja moodustatakse pingerida, kus eespool olevate projektide taotlused rahuldatakse.

See, kui palju nõuetele vastavaid taotluseid rahuldatakse, sõltub lisaks esitatud taotluste arvule ja taotletavatele toetuste suurustele ka riigi- ning vallaeelarves ettenähtud vahendite hulgast. Käesoleval aastal on valla eelarves kavandatud 15 000 eurot. Riigitoetus on sama suur ehk kuni 15 000 eurot, kuid täpne summa selgub pärast kõikidest programmiga liitunud omavalitsustest hindamistulemuste laekumist.

Kes saavad toetust taotleda?

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Harku vallavalitsusele. Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele. Esiteks: taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust soovib, ning taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete järgi selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2021). Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ning kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Harku valla ning Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. Harku valla poolne programmi kontaktisik on Lembe Reiman, lembe.reiman@harku.ee, tel 606 8823.

 

LEMBE REIMAN, keskkonnaspetsialist