Uudised ja teated

« Tagasi

Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 16.02.2021 korraldusega nr 147 kehtestati Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus19801:001:1066) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Milesson Projekt Osaühing (rg-kood11428623) tööle nr 01-18DP.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Tarna tee 1 katastriüksuse jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 2210 m², 2251 m², 2439 m², 2512 m². Lisaks moodustatakse kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 514 m², 1109 m², 255 m². Transpordimaa krundid suurustega 1109 m² ja 255 m² moodustatakse olemasoleva Tarna tee tarbeks ja võõrandatakse tasuta vallale, et tagada Tarna tee avalik kasutus. Transpordimaa krunt suurusega 514 m² kavandatakse tupikteena juurdepääsu tagamiseks elamumaa kruntidele suurustega 2439 m² ja 2512 m². Detailplaneeringuga kavandatakse maaüksuse osast, mis paikneb Harku oja kalda ehituskeeluvööndis ja piiranguvööndis, üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suurusega 7966 m². Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele kuni 400 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45°. Moodustatavad elamumaa krundid on kavandatud väljapoole Harku oja ehituskeeluvööndit. Elamumaa kruntide põhjapoolne osa paikneb vähesel määral Harku oja kalda piiranguvööndis, kuid hoonestust piiranguvööndisse ei kavandata.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tuule teelt mööda Tarna teed.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.