Uudised ja teated

« Tagasi

Tutermaa ja Kumna külas planeeritava Keila-Paldiski 330/110kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Vastavalt planeerimisseaduse järgi (PlanS) § 81 lõige 6 avalikustame Tutermaa külas ja Kumna külas planeeritava Keila-Paldiski 330/110kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos PlanS seaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute ja asutuste poolt esitatud ettepanekutega.
 
 

Kogu detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda järgneval lingil: kaart.harku.ee/DP/200803_356/avalik

 
Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Tutermaa ja Kumna külas Paldiski-Keila 110kV elektriliini ümberehitamiseks ühisriputusega 110/330kV elektriliiniks ja selle teenindamiseks vajaliku alajaama rajamiseks ning algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandatavale Keila-Paldiski ühisriputusega 110/330kV elektriliinile vajaliku trassikoridori asukoha määramine, 330 kV alajaama asukoha määramine ning vajalike servituutide seadmine. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks planeeritava alajaama tarvis krundi moodustamine, krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalike asukohtade määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, servituutide seadmise, vajadusel avalike huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine.