Uudised ja teated

« Tagasi

Rannamõisa külas Tänavaotsa detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 13.07.2021 korraldusega nr 461 kehtestati Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus19801:002:7370) maaüksuse detailplaneering vastavalt OÜ M.K Konsultatsioonid (rg-kood10571005) tööle nr 02/16.

Detailplaneeringuga kavandatakse Tänavaotsa maaüksusest üks elamumaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurusega 2857 m². Krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 5-35 kraadi. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga üks ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt suurusega 42649 m², üks transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 338 m² ja üks üldmaa sihtotstarbega krunt suurusega 155 m². Transpordimaa sihtotstarbega krunt kavandatakse perspektiivse kergliiklustee tarbeks Harku-Rannamõisa tee äärde ning võõrandatakse tasuta vallale. Üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt moodustatakse elamumaa ja perspektiivse kergliiklustee vahele, mille peamiseks eesmärgiks on leevendada kavandataval elamumaal liiklusest põhjustatud müra- ja õhusaastega kaasnevat negatiivset mõju, kuid samuti eraldada kavandatavat kergliiklusteed elamumaast ning tagada, et kõrghaljastus üldkasutatava maa sihtotstarbega krundil takistaks vaadet kergliiklusteelt elamumaa õuealale. Üldkasutatava maa sihtotstarbega krundile kavandatakse planeeringust huvitatud isiku poolt hekina toimiv kõrghaljastus selliselt, et krunt toimiks haljaskoridorina. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud ka perspektiivse Juuliku-Tabasalu ühendustee trassiga.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud 11191 Harku-Rannamõisa teelt (riigitee, katastritunnus19801:002:0299).

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele tingimusetele.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.