Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 70 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood 10539154) tööle nr 2005.

 

Planeeritav ala, suurusega u 0,15 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas Kauri tee ja Rootsi tee, Vesilinnu tee vahelisel alal, Kauri tee ja Rootsi tee ristumiskohast u 400 m kaugusel mööda Kauri teed loodes, ümbritsetuna Rootsi (katastritunnus 19801:001:2189) maatulundusmaa katastriüksusest.

 

Juurdepääs planeeritavale alale on olemasolevalt Kauri teelt. Kuna Kauri tee kulgeb osaliselt läbi eraomandis olevate maaüksuste võib osutuda vajalikuks juurdepääsu osas servituudi seadmine.

 

Detailplaneeringuga muudetakse olemasoleva Kauri tee 6 katastriüksuse sihtotstarve jäätmehoidla maast sotsiaalmaaks, mille alaliigiks on üldkasutatav maa. Vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele määratakse Kauri tee 6 sotsiaalmaa krundile, suurusega 1512 m², ehitusõigus kuni kahe maaüksust teenindava abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 190 m². Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-45°.

 

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele tingimusetele.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.11.2021–18.11.2021 k.a.

 

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/200320_335/avalik.

 

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 04.11.2021–18.11.2021 k.a.