Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 68 võeti vastu Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 06/12.

 

Planeeritav ala, suurusega u 0,98 ha, asub Muraste külas aiandusühistu Muraka territooriumil ning kavandatav elamumaa krunt piirneb Leemuka tee 1 (katastritunnus 19805:003:0370), Käbala tee 2 (katastritunnus 19805:003:0420), Muraka tee 11 (katastritunnus 19805:003:0620), Leemuka tee 3 (katastritunnus 19805:003:0380), Käbala tee 4 (katastritunnus 19805:003:0410), Muraka tee 9 (katastritunnus 19805:003:0040) ning Muraka tee 13 (katastritunnus 19805:003:0050) maaüksustega.

 

Juurdepääs maaüksusele on Lee teelt.

 

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee katastriüksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1148 m² ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 8619 m². Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks maa pealse ehitisealuse pinnaga kuni 220 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-45°. Planeeritavale krundile nähakse ette juurdepääs Lee teelt mööda moodustatavat Muraka teed. Transpordimaa krunt on määratud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta omavalitsusele.

 

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

 

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.11.2021–04.12.2021 k.a.

 

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Muraste Kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/040330_250/avalik. Vähendatud mahus põhijoonisega saab tutvuda Muraste külas Muraste Konsumi (Lee tee 1, Muraste küla) juures oleval teadetetahvlil; Muraste külas Lee tee, Muraka tee, Ohaka tee ristmikul oleval teadetetahvlil ja Muraste külas Muraste ja Kolmiku bussipeatustes.

 

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 04.11.2021–04.12.2021 k.a.