Uudised ja teated

« Tagasi

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele

Harku vallas saab energiahinna hüvitist taotleda alates 10. jaanuarist. Kuidas täpselt ja mida peaks teadma? Küsimustele vastab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõn.

 

Kellel on õigus toetust saada?

 

Toetuse õigus on üksinda elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestuslikku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

 

Kuhu tuleb toetuse saamiseks taotlus esitada?

 

Taotlus tuleb esitada kohalikule omavalitsusele. Tuleb arvestada, et kui elatakse tegelikult mujal, peab taotluse koos vajalike dokumentidega esitama ikkagi sinna omavalitsusse, kuhu  on rahvastikuregistri andmete alusel sisse kirjutatud.

 

Millised dokumendid tuleb esitada koos taotlusega?

 

Koos taotlusega tuleb esitada eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energialiigi kohta, mille katteks soovitakse toetust taotleda. Dokumentidel peab olema märgitud tarbitud elektri kogus ja kulud kokku, tarbitud gaasi kogus ja kulud kokku ning kaugküttekulud kokku, kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas. Kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, tuleb esitada kaugküttekulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris. Lisaks tuleb esitada tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (juhul, kui need on olemas) ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Kui pere alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, tuleb esitada tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga.

 

Millal algab taotluste vastuvõtt?

 

Harku vallas saab energiahinna hüvitist taotleda juba 10. jaanuarist. Taotlus tuleb esitada iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu. Arved koos taotlusega võib tuua ka vallamajja infolauda. Palume lähtuda COVID-19 ohutusnõuetest. Kes soovib kohapeal konsultatsiooni ja abi dokumentide täitmisel, palume aja broneerida. Konsulteerivad ja aegu broneerivad Jelena Mosin (tel 606 3837, jelena.mosin@harku.ee), Kaja Saat (tel 606 3804, kaja.saat@harku.ee), Kadi Netse (tel 606 3802, kadi.netse@harku.ee), Kadri Kelgo (tel 600 3869, kadri.kelgo@harku.ee) ja Ene Lehiste (tel 647 7004, ene.lehiste@harku.ee).

 

Millised on need energialiigid, mille kulude kallinemise katteks on võimalik toetust saada?

 

Võimalik on saada abi elektri-, gaasi- ja kaugküttekulude kallinemise toetuseks. Muude kasutusel olevate kütteliikide katteks toetust ei saa.

 

Kui suur on toetus?

 

Energiakulude hüvitamise toetust makstakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Lisaks energia maksumusele arvestatakse ka võrgutasu, aktsiisi, käibemaksu. Ei ole oluline, kas tarbijal on  börsi- või fikseeritud hinnaga pakett. Toetuse taotlemisel on oluline, et arve kulud ületavad seatud piirmäärasid.

 

Kas toetustel on ka ülem- ja alampiir?

 

Ülempiir on 500 eurot taotluse kohta kuus. Minimaalne määr on kümme eurot, alla selle  ei hüvitata.

 

Kui pika perioodi eest on võimalik toetust tagasiulatuvalt taotleda?

 

Tagasiulatuvalt on võimalik toetust taotleda ühe või mitme kuu kohta korraga, nii nagu toetuse taotleja seda soovib, kuid taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt pikema perioodi eest kui viis kuud varasema energiatarbimise kuu kohta taotluse esitamise kuupäevast arvates. Kui taotlus esitatakse uue aasta veebruaris, on õigus toetusele viis kuud tagasiulatuvalt ehk septembrist 2021.

 

Kui ma elan üüripinnal, kuid üürilepingut ei ole sõlmitud, kas saan ikka toetust?

 

Kui elatakse üüripinnal, puudub üürileping ja ei ole võimalik tõestada, et see on sinule või su perele peamine elukoht, ei ole toetusele õigust. Et toetust saada, pead esitada dokumendi, mis tõendab, et sul on õiguslik alus ruume kasutada. Selleks võib olla omandiõiguse eluruumile leping, mille alusel tekib õigus kasutada eluruumi või ühte osa eluruumist.

 

Kuidas makstakse toetust küttekulude korral, kui taotleja ei ole seotud kaugküttepiirkonnaga?

 

Juhul, kui kortermaja kütmist korraldab korteriühistu ise (kas elektri või gaasiga), saab küsida toetust kütmiseks kasutatud elektri- ja gaasikulude eest, kuid vaja on korteriühistu poolt esitatud arve, kus on välja toodud sinu korteri tarbimiskogused ja andmed kulude kohta. Arvestada tuleb sellega, et kortermajade puhul ei tasuta ühiskulusid, siia alla lähevad näiteks üldelektrikulud.

 

Mis on kõige olulisem, mida mina kui taotleja pean esitama?

 

Esitatavatel arvetel peab tarbimiskogus olema esitatud järgmiselt. Elektri puhul megavatt- või kilovatt-tundides. Gaasi tarbimiskogused võivad olla nii kilovatt-tundides kui ka kuupmeetrites. Kaugkütte puhul kilovatt-tundides.

 

► Kontrolli rahandusministeeriumi kodulehel oleva kalkulaatoriga, kas ja kui palju on võimalik toetust taotleda.  

 

Hüvitatakse 80% kogukuludest, mis ületab:

 

  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh);
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh);
  • kaugküttel alates 65 €/MWh + käibemaks = 78 €/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli tarbijal kaugküttehind jaanuaris.
     

Hüvitatakse ka käibemaks, võrgutasud, taastuvenergiatasud, aktsiis.

Loe lähemalt taotlemise kohta