Uudised ja teated

« Tagasi

Ilmandu külas Tuule tee 24 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 26 kehtestati Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering vastavalt Siim Tiisvelt, volitatud arhitekt tase 7 (kutsetunnistus nr 119488), tööle nr 2029.

 

Detailplaneeringuga moodustatakse Tuule tee 24 maaüksuse põhjapoolsest osast üks elamumaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 1 suurusega 2407 m², üks transpordimaa sihtotstarbega krunt pos nr 2 suurusega 1882 m² ning kaks maatulundusmaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 3 suurusega 1980 m² ja krunt pos nr 4 suurusega 33490 m². Detailplaneeringuga moodustatav transpordimaa krunt pos nr 2 moodustatakse olemasoleva Tuule tee tarbeks ning antakse üle kohalikule omavalitsusele. Detailplaneeringuga määratakse moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 361 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Üksikelamu lubatud katuse kalle kahekordse hoonemahu puhul on määratud vahemikus 20-45 kraadi ning ühekordse hoonemahu puhul vahemikus 0-45 kraadi. Kahekordse hoonemahu puhul tuleb kavandada teine korrus katusekorrusena (korrus, mille pinnast suurem osa on madalam kui 2,5 m ning mille ruumidel on kaldseinad või kaldlaed).

 

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud olemasolevalt Tuule teelt.

 

Planeeritava ala veevarustus on lahendatud rajatava puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud lahendada kogumismahuti baasil. Peale ÜVK kohase vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamist piirkonda on maaüksuste igakordne omanik kohustatud 2 aasta jooksul vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamisest arvates liituma vee- ja kanalisatsioonitrassiga vee-ettevõtja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirjaalusel. Pärast tsentraalse veetrassiga liitumist tuleb puurkaev lammutada.

 

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.