Uudised ja teated

« Tagasi

Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord), Puidu ja Norma detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 27 kehtestati Laabi külas Paevälja tee 3 (katastritunnus 19814:001:0120), Puidu (katastritunnus 19814:001:0308) ja Norma (katastritunnus 19814:001:0910) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 09/19.

 

Detailplaneeringuga kavandatakse üks 40% ärimaa ja 60% tootmismaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 1 suurusega 22655 m² ja üks 100% tootmismaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele krunt pos nr 2 suurusega 6135 m². Detailplaneeringuga määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus äri- ja tootmishoonete (väikeettevõtlus- ja tootmishoone, tootmishoone või laohoone) püstitamiseks. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga üks transpordimaa sihtotstarbega krunt, suurusega 1786 m², planeeringuala sisese tee tarvis Puidu, Norma, Paevälja tee 3 ja Paemurru tee 5 maaüksustest. Detailplaneeringuga kavandatud krundile pos nr 1 on määratud ehitusõigus kuni 4 hoonepüstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 8500 m² ja krundile pos nr 2 on määratud ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 3100 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14 m ja kuni 3 maapealset korrust. Lubatud katusekalle on määratud vahemikus 0-20°. Detailplaneeringuga kavandatud kruntidele pos nr 1 ja pos nr 2 on lubatud lisaks põhihoonetele püstitada ka kuni kaks kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga rajatist (nt varjualune), mis peavad paiknema planeeritud hoonestusalas ja mille maht jääb detailplaneeringus lubatud ehitisealuse pinna arvestusse. Rajatiste arv ei kajastu detailplaneeringu abihoonete arvus.

 

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Paldiski maanteelt mööda Paevälja teed, mis kulgeb läbi eraomandis olevate kinnistute. Juurdepääsutee osas, mis läbib eraomandis olevaid Paldiski mnt 164 ja Johannese kinnistuid, on detailplaneeringuga määratud servituudi vajadusega ala. Juurdepääsutee, mis kulgeb Paemurru tee 5 maaüksusel, moodustatakse detailplaneeringuga eraldi transpordimaa krunt, mille Paemurru tee 5 kinnistu omanik võõrandab planeeringust huvitatud isikutele.

 

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada olemasoleva puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahuti baasil. Peale ÜVK kohase vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamist piirkonda on maaüksuste igakordne omanik kohustatud 2 aasta jooksul vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamisest arvates liituma vee- ja kanalisatsioonitrassiga vee-ettevõtja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirjaalusel. Pärast tsentraalse veetrassiga liitumist tuleb puurkaev lammutada.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.