Uudised ja teated

« Tagasi

Vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Arenguhüppe (AH) taotlusvooru eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.
 
Kes saavad toetust küsida?
 
Toetust saab taotleda vabaühendus, kellel on täidetud järgmised tingimused:
 • tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus,
 • on olnud taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (15.03.2024) Eesti äriregistris vähemalt üks aasta,
 • taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (15.03.2024) ei ole käimas eelneva aasta KÜSK arenguhüpet ettevalmistavat või arenguhüppe projekti.
 
Milliseid tegevusi toetatakse?
 
Tegevused peavad vastama vooru eesmärgile ja saavad olla järgmised:
 • organisatsiooni juhtimine,
 • tegevuste planeerimine,
 • finantside kavandamine ja juhtimine (s.h. omatulu teenimise arendamine),
 • tööprotsesside arendamine,
 • kommunikatsioonitegevuste arendamine,
 • koostöö arendamineja selle mõju hindamine,
 • teenuste arendamine,
 • nimekiri ei ole lõplik, taotleja peab oma tegevusi ja nende vajalikkust oma taotluses põhjendama.
 
Kui palju saab toetust taotleda?
 
Toetussumma ülemmäär taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.
 
Kui suur peab olema omafinantseering?
 
Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.
 
Mis on projekti abikõlblikkuse periood?
 
Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. juuni 2024 – 31. detsember 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.
 
Arengueksperdi kaasamise tingimus
 
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse vabalt valitud arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena. Abiks võib olla arenguekspertide nimekiri KÜSKi kodulehel 
 
Kui suur on arenguhüppe taotlusvooru eelarve?
 
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 415 026,07 eurot, millest 207 513 euro ulatuses toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 207 513,07 euro ulatuses üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale.
 
Millal saab hakata taotlust sisestama ja kuidas see käib?
 
Taotlusi saab esitada ajavahemikul 15. veebruar 2024 – 15. märts 2024
 
Taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja või selleks volitatud isik TMS-is ehk kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemis
 
NB! Palun loe enne taotluse planeerimist hoolikalt läbi taotlusvooru tingimused ja ära unusta end registreerida arenguhüppe vooru infopäevadele. 
 
Rohkem infot vaata SIIT.