Uudised ja teated

« Tagasi

Kolmanda kooliastme jätkumisest Muraste-Suurupi piirkonnas

Meriküla spordi- ja õppekeskuses kolmanda kooliastme õppega jätkamine ning valla arengukavas kokkulepitud piirkondlikud arendusprojektid toetavad üksteist.
 
Oleme leheveergudel mitmeid kordi tutvustanud kolmanda kooliastme avamisega seotud tegevusi Muraste-Suurupi kandis. Teatavasti lõi Harku vallavalitsus võimaluse õppida kolmandas kooliastmes sealses piirkonnas eelmise aasta esimesest septembrist, mil alustas üks seitsmes klass Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) filiaalina.
 
Järgmisest õppeaastast saab õppimist jätkata nii seitsmendas kui ka kaheksandas klassis TÜG-i filiaalis Meriküla spordi- ja õppekeskuses. Otsus tugineb vallavolikogu vastu võetud muudatustele kooli põhimääruses. Ettevalmistustööd õppimise jätkumiseks on koos TÜG-iga juba alanud ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ning arendus- ja haldusosakond teevad parima tulemuse saavutamiseks tihedat koostööd.
 
Meriküla hariduskompleksis õppe korraldamiseks on praeguseks juba olemas päästeameti kooskõlastus. Terviseameti kooskõlastus täieneb pärast vastavate aineklasside sisustamist. Sealsed ruumid on hoolikalt üle vaadatud ja kaardistatud. Riikliku õppekava täitmiseks on üldkasutatavad ja kõigi ainetundide läbiviimiseks vajalikud ruumid olemas. Praegu täpsustatakse ruumilahendust ja valmistatakse ette hanget õppeks vajaliku sisustuse ostmiseks.
 
Õpilaste turvalise koolitee tagamiseks oleme planeerinud sellest sügisest lapsi kooli transportida Tilgu teele sobivate väiksemate koolibussidega ja järgmise aasta alguses, pärast Muraste trepi rekonstrueerimist, on peale koolibussi võimalik kooli liikuda turvaliselt ka rekonstrueeritud allapääsu kaudu ja valgustatud kergteed kasutades.

Positiivne mõju piirkonna arengule tervikuna on laiem

Merikülla planeeritava kolmanda kooliastme õpet toetavad ka varem kavandatud taristuprojektide elluviimine. Valla arengukava tegevuskavas on planeeritud uued juurdepääsuteed jalgsi ja rattaga liikumiseks Muraste ning Meriküla vahele, mida saavad aasta ringi kasutada ka kõik piirkonna elanikud. Uued rajatavad teelõigud arvestavad piirkonnaga tervikuna, tagades parema ligipääsu Ilmandule, Murastele, Suurupile ja Merikülale. Tilgu tee äärde (Meriküla teest kuni Meriküla keskuseni) rajatav kergliiklustee on projekteerimisel ja ehitustöödega on plaanis alustada suvel. Samuti näeb Harku valla tegevuskava ette Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamist. Kohalikud elanikud on turvalist ühendusteed paeklindilt alla ja üles liikumiseks oodanud juba ligi kümme aastat. Külasid ühendava vaateplatvormi ja trepi rekonstrueerimiseks on praeguseks välja valitud sobivaim arhitektuurne lahendus ning peagi algavad projekteerimistööd.
 
Meriküla keskuses kolmanda kooliastme õppega alustamine ja valla arengukavas kokkulepitud piirkondlikud arendusprojektid toetavad üksteist. Kuigi eri aegadel tehtud otsuste elluviimine on langenud ühele perioodile, tuleb neid siiski käsitleda erinevate projektidena. Investeeringute eelarve täpne maht selgub hangete tulemusena.
 
Eelarve, mis on mõeldud Meriküla spordi- ja õppekeskuse kohandamiseks kolmanda kooliastme nõuetele vastavaks, sisaldab järgmist:
 • Ruumide kohandamine klassiruumideks: 210 000 €
 • Sisustus ja mööbel: 80 000 €
 • Õpetajate motivatsioonipakett: 100 000 €
 • Mitme otstarbega spordiväljaku rajamine: 55 000 € 
 • Bussitransport Muraste-Meriküla-Muraste: 2020. aastal 23 500 €, 2021. aastal 50 000 €
Eeldatav maksumus kokku: 518 500 €
 
Harku valla kavandatavad investeeringud, mis toetavad ka Meriküla spordi- ja õppekeskusele ligipääsetavust
 
Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamine: vaateplatvormi ja allapääsu rekonstrueerimine koos lifti paigaldamise ning jalgrattaparkla rajamisega
 • Projekteerimine: 95 400 €
 • Ehitamine: 700 000 €
Valgustatud kergliiklustee rajamine Muraste klindilt allapääsust kuni Meriküla keskuseni 
 • Projekteerimine: 15 480 €
 • Ehitus: 130 000 €
Möödasõidutaskute või teiste parenduste rajamine Tilgu teele
 • Projekteerimine: 6000 €
 • Ehitus: 42 000 €
Täiendav valgustus Tilgu teele: 42 000 €
 
Eeldatav maksumus kokku: 1 030 880 €
 
Kavandatavate tööde ulatus selgub pärast lõplike otsuste tegemist ning täpne maksumus hangete tulemusena.
 
Muraste-Suurupi piirkonnas kolmandale kooliastmele kohtade loomisel tugineb vallavalitsus oma tegevuses järgmistele vallavolikogu vastu võetud õigusaktidele:
 
 1. Volikogu otsus 28.02.2019 nr 22 "Muraste-Suurupi kandis III kooliastme avamine – vallavalitsusele ülesande andmine".
  Kavandada III kooliastme avamine ja pidamine järgmiselt:
  a) Tabasalu ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel Muraste koolimajas, Meriküla spordi- ja õppekeskuses või mujal koostöös Muraste kooliga
  või
  b) korraldada Muraste kool ümber põhikooliks, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmes.
   
 2. Volikogu otsus 25.04.2019 nr 8 muutis Tabasalu ühisgümnaasiumi põhimäärust järgmiselt:
  kool tegutseb lisaks Meriküla spordi- ja õppekeskuses alates 01.09.2020. 
   
 3. Volikogu otsus 30.03.2020 nr 6 muutis Muraste kooli põhimäärust järgmiselt:
  kool tegutseb lisaks aadressil Tilgu tee 53 Merikülas ja koolis toimub õpe I, II ja III kooliastmes. Mõlemad muudatused jõustuvad alates 01.09.2021.
 
KRISTI VILLAND
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja


Viimased 15.aastat bussijuhiametit pidanud Tarmo Riistopi sõnul saab mööda Tilgu teed sõita nii väiksemate kui ka pisut suuremate koolibussidega, kui kaasliiklejad on üksteise suhtes lugupidavad ja arvestavad. / Foto: Madis Idnurm