Uudised ja teated

« Tagasi

Toetuste maksmise osas on toimunud mitmeid muutusi

Sotsiaaltoetuste vallas hakkasid aasta alguses kehtima mitmesugused muudatused. 1. jaanuarist lisandus paar uut toetust.

Puudega lapse laagritoetus. Toetus, milleks on 50% laagri maksumusest kalendriaastas, ei sõltu sel aastal enam pere tulust nagu eelmistel aastatel.

Koduse lapse toetus. Uus toetus on mõeldud neile, kelle 1,5-3-aastane laps ei ole saanud lasteaiakohta (150 eurot).

Mitmikute sünnitoetust makstakse sellest aastast igale vastsündinule sünnitoetuse määras, lisaks mitmikutele igaühele eraldi 50% sünnitoetuse määrast. Varem sai toetust igale vastsündinule sünnitoetuse määra jagu, pluss mitmikute peale kokku 50% sünnitoetuse määrast.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus. Kui eelmisel aastal sõltus esimest korda kooli mineva lapse toetus mõlema vanema elukohast, siis nüüd antakse toetust ühele lapsevanemale (taotleja), kui laps ja taotleja on valla elanikud olnud lapse kooliminemise aasta 31. detsembri seisuga (100 eurot).

Ujumisteenuse toetus puudega lapsele. Ujumisteenuse toetust sai eelmistel aastatel taotleda puudega lapsele neli korda kalendrikuus, nüüd saab teenust kuni neli korda kuus koos saatjaga tasuta.

Viipekeelse tõlketeenus. Viipekeelse tõlketeenuse kulusid hüvitati kuni 36 tundi aastas, sel aastal on teenuse hüvitamine vajaduspõhine.

Küttetoetus. Küttetoetust maksti üksi elavatele ja mittetöötavatele vanaduspensionäridele, kes elasid ahiküttega ruumis, ning puudega isikutele, kes kasutasid ahikütet. Sel aastal makstakse toetust kuludokumendi alusel (200 eurot).

Pulma-aastapäeva toetus. Pulma-aastapäeva toetust ei ole varem olnud, nüüdsest saavad need, kes on abielus olnud 50, 55, 60, 65 aastat jne, õnnitluskaardi, lilled ja valla meene.

Sünnitoetus. Sünnitoetust sai eelmisel aastal elanik, kes oli katkematult olnud valda sisse kirjutatud 12 kuud, nüüd makstakse sünnitoetust, kui on vallaelanik oldud eelmise aasta 31. detsembri seisuga (350 eurot).

 

Tiia Spitsõn, Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

 

Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad, mis kehtivad alates 1. jaanuarist, on järgmised:

 • sünnitoetus 350 eurot;
 • lapsehoiuteenuse toetus 200 eurot;
 • esmakordselt kooli mineva lapse toetus 100 eurot;
 • eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus 65 eurot;
 • ravi- ja rehabilitatsioonitoetus alla 16-aastasele puudega lapsele kuni 80 eurot kalendriaastas;
 • ravi- ja rehabilitatsioonitoetus üle 16-aastasele puudega isikule, mittetöötavale töövõimekaotuse ja/või vanadusepensioni saajale kuni 70 eurot kalendriaastas;
 • koolitoetus põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel 100 eurot;
 • koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt kaks last, 160 eurot;
 • koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks üksikvanemale, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt üks laps, 100 eurot;
 • toidutoetus koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käivale lapsele 38 eurot;
 • toidutoetus põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivale lapsele 25 eurot;
 • toidutoetus elatusvahendite puudumisel 35 eurot;
 • paljulapselise pere toetus 70 eurot lapse kohta;
 • ühekordne sotsiaaltoetus kinnipidamiskohast vabanenule 30 eurot;
 • küttetoetus 200 eurot;
 • tähtpäevatoetus 35 eurot;
 • matusetoetus 350 eurot;
 • nägemise parandamise toetus kuni 70 eurot;
 • koduse lapse toetus 150 eurot.