Uudised ja teated

« Tagasi

Uuringust selgus, et üldine rahulolu eluga on Harku vallas kõrge

Harku valla elanike rahulolu elukeskkonnaga on väga kõrge – 90% elanikest on väga või pigem rahul. Kõrgeimalt hinnatakse üldist korda ja turvalisust, loodusradu ja jäätmekäitlust. Rahulolematust tekitab ühistransport, tänavavalgustus ja võimalus valla elu suunata.
 
Harku vallavalitsuse tellimusel viis uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös Inspired Universal McCann OÜ-ga eelmise aasta lõpus vallaelanike seas läbi rahulolu-uuringu. Sarnaselt 2016. aastal läbiviidud küsitlusega uuriti ka 2020. aastal peamiselt, kuidas hindavad elanikud Harku valla pakutavaid teenuseid ja üldise eluolu korraldamist ning millised on nende hinnangul enim panustamist vajavad valdkonnad. Samuti sooviti teada, kuidas ollakse rahul valla juhtimise, valla klienditeeninduse ning valla infokanalitest (vallaleht, koduleht) kättesaadava teabe kvaliteediga. Lisaks selgitati välja, kuivõrd on elanikud rahul vallas pakutava huvi- ja meelelahutustegevusega, seda nii vallavalitsuse kui ka kohalike külaseltside ja vabaühenduste vaatenurgast.
 
Kokku osales uuringus enam kui 700 vastajat valla kõigist alevikest ja küladest, noortest eakateni. 2016. aastal tehtud uuring andis hea võimaluse tulemusi kõrvutada ja vaadata, kuidas elanike rahulolu on nelja aasta jooksul muutunud.

Rahulolu erinevate valdkondadega on ühtlustunud

Kui hinnangud üldistele, kõiki vallaelanikke puudutavatele valdkondadele on võrreldes nelja aasta taguse ajaga pigem pisut langenud, siis rahulolu teatud elanikkonnarühmi, sotsiaalvaldkonda ja laste ning noorte elu puudutavates aspektides on märkimisväärselt paranenud. Kokkuvõttes on rahulolu eri valdkondadega pigem ühtlustunud.
 
Tulemustest selgus, et kõige kõrgemalt ja kõige madalamalt hinnatud valdkonnad on jäänud aastate lõikes enamasti samaks.
 
4-palli süsteemis (väga hea, pigem hea, pigem halb, väga halb) pälvisid elukeskkonda hinnates kõrgemad keskmised punktid üldine kord ja turvalisus (3,2), loodus- ja matkarajad (3,3) ning prügivedu ja jäätmekäitlus (3,1).
 
Kõrgelt hinnatakse ka raamatukogu (3,2), noorsootöö ning huvi- ja spordiringide tegevust (3,1). Kõigi nende valdkondadega on ka rahulolu aastate võrdluses paranenud, eriti noorsootööga.
 
Võrreldes 2016. aastaga on rahulolu enim paranenud sotsiaalvaldkonna ja lastega seonduva osas – hinnangud laste hoolekandega seotud teenustele (3,0), sotsiaaltoetustele (2,9), eakatele mõeldud teenustele (2,9), laste mänguväljakutele (3,0), koolidele ja lasteaedadele (2,9) on paranenud enam kui 10% võrra.
 
Sarnaselt eelmise uuringu tulemustega hinnati madalaimalt ühistranspordi ühendust Tallinnaga (2,5), võimalusi valla elu suunamisel (2,4) ning vallasisest ühistransporti (2,3). Rahulolematus nende valdkondadega on kasvanud, enim on lisandunud kriitilisi hinnanguid vallaelanike võimalusele valla elu suunata, samas on kasvanud ka positiivsete hinnangute arv. Enim tuuakse esmase arenguprioriteedina esile ootusi ühistranspordi arengule, mida nimetati ka eelmises uuringus enim arendamist vajavaks valdkonnaks.
 
Kommentaariks: kaua elanikele pahameelt valmistatud OÜ ATKO Liinid asemele leidis Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 2019. aasta sügisest uue vedajana AS-i GoBus ja selle aasta 1. veebruarist Harju maakonna lääne suuna avalikele bussiveoliinidele AS-i Hansabuss.

Probleemide lahendamine ja teeninduskvaliteet

Enam kui kolmandikul valla elanikest (39%) on viimase aasta jooksul olnud mõni valda või elu vallas puudutav küsimus või probleem. Selles osas ei ole nelja aasta jooksul muutusi toimunud – ka 2016 pöördus valda mõne valla elu puudutava teemaga 39% elanikest. Enim on probleeme olnud ja seetõttu tulnud ka kõige rohkem vallavalitsuse poole pöörduda Muraste, Suurupi ja Türisalu kandi elanikel.
 
Hinnangud valla ametnike tegevusele on üldjoontes sarnased 2016. aastaga. Kõrgemalt hinnati ametnike suhtumist, nende teenindus- ja suhtlemisoskusi – ametnikud on sõbralikud, viisakad, abivalmid, e-posti teel kättesaadavad. Vähem oldi rahul tulemusega – probleemidele lahenduse leidmise ja selle kiirusega, samuti vallavalitsuse tegevuse ja otsuste kohta info kättesaadavuse ning arusaadavusega.
 
Harku Valla Teataja lugejaskond on jätkuvalt lai ja nelja aastaga kasvanud. Nelja aasta taguse tulemusega võrreldes võib öelda, et vallalehte luges 89% küsitlusele vastanud elanikest, 2020. aastal tegi seda 94% vastanutest. Küll aga on mõnevõrra vähenenud sagedaste lugejate arv. Sarnaselt 2016. aastaga loevad lehte vähem noored ja lugejaskond kasvab vanusega. Valla lehes oleva teabe piisavusega ollakse üldjoontes rahul ja kohalike sündmuste ning tegevuste kajastamist peab enamus jätkuvalt oluliseks, kuid mõnevõrra vähem kui varem.
 
Valla kodulehe külastajate arv nelja aastaga muutunud ei ole (seda külastas 88% vastanutest), aga kasvanud on külastussagedus ja märkimisväärselt on paranenud rahulolu kodulehe informatiivsusega.

Paikkondlik meelelahutus on jätkuvalt oluline

Valla avalikus ja seltsielus osaleb aina rohkem inimesi – kohaliku külaseltsiga on liitunud 14% valla elanikest, seltside üritustel osalejaid on märksa enam kui neli aastat tagasi. Kui 2016. aastal võttis külaseltside üritustest osa 23%, siis 2020. aastal tervelt 37% vastanutest. Paralleelselt kohaliku seltsitegevuse aktiivistumisega peetakse avalike meelelahutuslike ürituste korraldamist vallas küll jätkuvalt oluliseks, kuid võrreldes 2016. aastaga on selle tähtsus langenud.
 
Kohaliku külaseltsi tegevused on enamusele huvipakkuvad (55%) ja nende tegevust loetakse piisavaks kogukonna või küla huvide eest seismisel (52%). Külamajadest on enim külastatud endiselt Vääna seltsimaja (27%), Muraste kogukonnakeskus (19%) ja Kumna kultuuriait (19%).
 
Huvipakkuvate tegevuste pingerida kohalikus kogukonnamajas ei ole nelja aastaga muutunud – sarnaselt tuntakse enam huvi kontsertide vastu, populaarsuselt järgnevad koolitused ja liikumisringid. Võrreldes 2016. aastaga on huvitatuid lisandunud, vaid kultuuriringide (laulukoor, rahvatants jms) huvipakkuvus püsib nelja aasta tagusel tasemel. Kõik erinevad võimalikud tegevused pakuvad suuremat huvi pigem naistele ja pigem tööealistele vallaelanikele.
 
Kõige aktiivsemalt osalevad külaseltside tegevuses tööealised vallaelanikud, kes on ka kohaliku kogukonna/külaseltsi tegevusega enam rahul. Noored ja vanemaealised vajavad suuremat ergutamist. 
 
Uuringu aruandega on võimalik tutvuda Harku valla kodulehel www.harku.ee/uuringud.
 
 
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht