Vääna Mõisakooli restaureerimine

Vääna külas asuv ajalooline mõisahoone tegutseb tänasel päeval Vääna mõisakoolina, kus on 6 klassiga algkool ning kaks lasteaiarühma. Hoones on kool väheste vaheaegadega toiminud alates aastast 1920 ning hoone on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all.
 
Vääna mõis koos selle ümber asuva pargi ja läheduses asuvate hoonetega omab erilist väärtust huvitava kultuuriloo ning erinevatest ajastustest pärit kunstiväärtuste tõttu ning sellel on laiem tähendus kogu Eesti kultuuriloole.
 
Käesoleva projekti raames restaureeriti väärtuslikku arhitektuuripärandit säilitades ning esile tuues ning ainult äärmiselt vajalikke ning diskreetseid muudatusi tehes senisest parem, maksimaalselt kooli ja lasteaia vajadusi arvestav tervik. Hoone suurest kunstilisest väärtusest lähtudes arvestatati osade ruumide kasutusevõimalusega koolivälisel ajal ja koolitööd segamata kultuuriürituste läbiviimisel.   
 
Projekti eesmärk oli ajalooliselt väärtusliku kultuuripärandi - Vääna mõisahoone, mis tegutseb mõisakoolina,  hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ning sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Vääna mõisal on olemas kõik eeldused, et funktsioneerida piirkonna külade keskusena, kultuuri- ja turismiobjektina ning Harku valla väärtustatud kultuurikeskusena.
 
Projekti kestvuseks oli 01.11.2013 – 30.12.2015. Selle ajaperioodi sisse jäi projekti meeskonna moodustamine, järelevalve- ja ehitushangete läbiviimine, lepingute sõlmimine, restaureerimistööd, protsessi regulaarne kajastamine valla veebilehel ja ajalehes, projekti vahe- ja lõpparuannete koostamine.
 
Vääna mõisakooli restaureerimist toetati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 2009–2014 programmist „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise".
 
Projekti eelarve oli 1 660 000 eurot, millest toetus moodustas 1 000 000 eurot ja valla omafinantseering  660 000 eurot.