Harku valla arengukava aastani 2037

Esialgu on tegemist veel eelnõuga, mis tähendab, et eesmärgid ja investeeringud võivad veel täpsustuda. Arengukava eelnõu I lugemine toimus 30. augusti istungil, II lugemine 27. septembri istungil. 

 

Harku Vallavolikogu 27. septembri määrusega nr 13 võeti vastu 1. jaanuaril 2019 jõustuv Harku valla arengukava aastani 2037. Tutvu kinnitatud määruse ja arengukavaga SIIN.

 

Eelnõu

Harku Vallavolikogu kehtestas 31.03.2011 määruse nr 7 „Harku valla arengukava 2011-2037 vastuvõtmine". Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 ja Harku valla põhimääruse § 74 sätestatule teostati igal aastal arengukavas ja tegevuskavas fikseeritud arengusuundade realiseerimise monitooring ning arengukava ja tegevuskava täiendamine.

Harku Vallavolikogu 22. veebruar 2018 otsusega nr 8 algatati Harku valla uue arengukava koostamine. Otsuse kohaselt volitati arengukava koostamine Harku Vallavalitsusele, kes muu hulgas vastavalt otsusele korraldas arengukava koostamise töö teostaja leidmiseks vastavasisulise hanke ja moodustas arengukava koostamise juhtrühma.

Juhtrühma kuulusid volikogu esimees, volikogu aseesimees, majanduskomisjoni esimees, haridus-kultuurikomisjoni esimees, planeerimis- ja keskkonnakomisjoni esimees, sotsiaalkaitse-, turvalisus - ja tervishoiukomisjoni esimees, vallavanem, abivallavanem (vallamajandus ja rahandus), abivallavanem (haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiu valdkond), vallasekretär, arendusspetsialist ja kommunikatsioonijuht.

Juhtrühm kohtus arengukava koostamise protsessi jooksul neljal korral, lisaks viidi läbi kaks valdkondade põhist koosolekut ning toimus ka avalik arenguseminar, kuhu olid oodatud kõik huvilised. Aprillis-mais korraldati läbi valla veebilehe ja valla ajalehe teavituse kaudu elanike küsitlus, saamaks kodanike tagasisidet ja ettepanekuid järgnevatel aastatel enim sekkumist vajavate probleemide ja kitsaskohtade lahendamiseks.

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Arengukava põhidokument koosneb neljast osast. Esimeses osas on välja toodud peamised järeldused valla lähteolukorra analüüsist. Teine osa sisaldab valla visiooni, missiooni, strateegilisi eesmärke ja tegevuste ning investeeringute kava. Kolmandas osas on ära toodud arengukava rakendamise meetmestik – tulemuslikkuse hindamine ja ajakohastamine. Neljas osa käsitleb arengukava elluviimisega seonduvaid riske.

Põhjalikum ülevaade valla profiilist koos rahvastikuprognoosiga moodustab eraldiseisva dokumendi. Arengukavas on eesmärgid püstitatud vastavalt eelarvestrateegia jaotusele. Sama loogikat on järgitud ka valla profiilis. Sel viisil on omavahel vastavuses praeguse olukorra kirjeldus, valdkondlik eesmärk ja valla eelarvestrateegia, mis hõlbustab loetavust.

Lisa 1 Harku valla arengukava 2019-2037

Lisa 2 Harku valla eelarvestrateegia

Lisa 3 Harku valla arengukava investeeringutekava 2019-2022

Lisa 4 Harku valla profiil