« Tagasi

Esitage koolitoetuste taotlusi

Tuletame meelde, et on võimalik taotleda lastega seotud pere tulust sõltuvaid ja mittesõltuvaid toetusi.

PERE TULUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Esmakordselt koolimineva lapse toetus
Esimesse klassi mineva lapse toetus on sada eurot ja seda määratakse lapsevanema taotluse alusel peredele, kus mõlema vanema registreeritud elukoht on lapse kooli minemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Harku vallas. Ka toetust saav laps peab olema Harku valla elanik. 
 
Kui 31. detsembril omas Harku valla sissekirjutust üks vanematest, määratakse toetust 50% kehtestatud määrast. Üksikvanemale makstakse toetust 100% ulatuses. Toetuse taotlusi saab esitada 30. novembrini.
 
Toetust ei maksta, kui vanematel on täitmata rahalisi kohustusi valla ees, nt tasumata lasteaia kohatasu, muusikakooli õppemaks, kooli toiduraha.
 
Kui esimesse klassi läheb kaks või enam last, makstakse toetust iga lapse kohta.
 
Eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus
 
Igakuist toetust summas 65 eurot makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale või lapse peres hooldajale või lapse kasuvanematele. 
 
Toetust makstakse 1. septembrist kuni 30. juunini põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppivale Harku valda sissekirjutatud lapsele 20-aastaseks saamiseni. 
 
Taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapse eestkostja, kasuvanem või hooldaja ning toetust hakatakse tasuma taotluse esitamisele järgnevast kuust alates.

PERE TULUST SÕLTUVAD TOETUSED

Kui pere sissetulek jääb alla 350 euro kuus ühe pereliikme kohta (netosissetulek), on õigus taotleda pere tulust sõltuvaid toetusi.
 
Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus ja pereliikmete kuue viimase kuu tulu tõendavad dokumendid või olemasolevate pangakontode väljavõtted kuue kuu tulude kohta. 
 
Koolitoetus
Toetust summas 160 eurot makstakse taotluse alusel koolitarvete ja -riiete soetamiseks vähekindlustatud peredele, kus üldhariduskoolis või kutseõppeasutuse tasemeõppes õpib vähemalt kaks või enam last. 
 
Last üksi kasvatavat vanemat toetatakse ka juhul, kui üldhariduskoolis või kutseõppeasutuse tasemeõppes õpib vähemalt üks laps. Toetuse summa on sada eurot.
 
Taotluste vastuvõtt algab 15. augustil ja kestab 30. novembrini.
 
Toidutoetus
Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda ka koolieelses lasteasutuses või -hoius käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamist perioodil 1. september kuni 30. juuni summas 38 eurot kuus. 
 
Samuti on võimalik taotleda põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivale lapsele toiduraha maksumuse hüvitamiseks perioodil 1. september kuni 31. mai 25 eurot kuus. 
 
Toetus määratakse taotluse laekumise kuule järgnevast kuust.
 
Koolieelse lasteasutuse vanema osamaksu vabastus
Vähekindlustatud, eestkosteperedel ja toimetulekutoetuse saajatel on võimalik taotleda koolieelse lasteasutuse vanema osamaksu vabastust. Vanema osa tasumisest vabastamist saavad taotleda vanemad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas; samuti peab olema Harku valla elanikuks registreeritud laps, kelle eest kohatasust vabastamist taotletakse. Kolme- või enamalapselisel perel ei ole taotluse esitamine vajalik.
 
Huvikooli vanema osamaksu vabastus
Vähekindlustatud, eestkosteperedel ja toimetulekutoetuse saajatel, kelle perest käib huvikoolis kolm või enam last, saavad alates kolmandast lapsest taotleda täielikku vabastust vanema osa tasumisest. Taotluse rahuldamise eelduseks on, et vanemate ja lapse, kelle eest kohatasust vabastamist taotletakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas.
 
Nägemise parandamise toetus
Toetust määratakse üks kord kalendriaastas, alla 16-aastase lapse nägemisteravust korrigeerivate vahendite (prillid, läätsed) osaliseks hüvitamiseks. 
 
Osakond määrab toetuse kuni 50% ulatuses prilliklaaside või läätsede maksumusest, kuid mitte rohkem kui 70 eurot.

LISAINFO

Kõik taotluste vormid ja määrused on leitavad Harku valla kodulehel ning vallamaja infolauas. Samuti on valla kodulehel kirjas toetuste eraldamise ja vabastamise aluseks olevad korrad. 
 
Taotlused ja pere sissetulekust sõltuvate taotluste puhul sissetulekuid tõendavad dokumendid võib saata valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajatele digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või tuua vallamaja infolauda. 
 
Lisainfo sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajalt telefonil 600 3867 ja e-posti aadressil Tiia.Spitson@harku.ee või sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialisti telefonil 606 3802 või e-posti aadressil Kadi.Netse@harku.ee.
 
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND