« Tagasi

Tabasalu kooli tulevad individuaalse lähenemisega eriklassid

Haridusliku erivajadustega (HEV) õpilase toetamisel mängib väga suurt rolli vastavalt kohandatud õpikeskkond, tõdeb 5.–8. klassi õppejuht Kristiine Laanisto.

Mida hariduslik erivajadus endast õigupoolest kujutab ja miks see vajalik on?

Igal õpilasel võib tekkida vajadus saada täiendavat tuge õpetajalt või tugispetsialistilt. Toimiv tugisüsteem ja õpilasele võimetekohase õpetuse andmine on aluseks lapse edasisele elus toimetulekule. Õpetamisega peab kooskõlas olema kasvatus, mis toimib nii kodus kui ka koolis ühtsete põhimõtete alusel.

Kui sellest ei piisa, kaasatakse toe vajaduse hindamise protsessi Rajaleidja keskuste nõustamismeeskonnad ja spetsialistid haridus-, sotsiaal- ning tervishoiuvaldkonnast. Toe maht ja sisu ei sõltu niivõrd õpilase diagnoosist või määratud puudest, kuivõrd sellest, millist õppekorraldust ja tugiteenuseid ta vajab.

Tabasalu ühisgümnaasiumi suur ruumipuudus laheneb järgmisel õppeaastal uue koolihoone avamisega, kuhu on plaanitud õpipesade süsteemis ka kuus väikeklassi. Sarnaselt uue hoone lahendusega on plaanitud õpipesapõhine lahendus ka Meriküla õppehoonesse loodavatele kolmele väikeklasside ruumile. Erivajadustega õpilaste toetamisel omab õppekava täitmise juures väga suurt rolli vastavalt kohandatud õpikeskkond.

Milline uus keskkond on, kuidas see erineb nn tavalisest keskkonnast?

Õpilased saavad pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal. Klassiruumid on sisustatud selliselt, et on võimalik teha tööd nii rühmas kui ka individuaalselt. Mõlemas õppehoones on lisaks väikeklassidele planeeritud rekreatsioonialad, et tagada vastavalt vanusele õpilastele vahetundides aktiivsem mänguline tegevus.

Tabasalu koolis on tööl neli sotsiaalpedagoogi, logopeed, õpiabiõpetaja, kaks eripedagoogi ja psühholoog, et toetada nii väike- kui ka tavaklassides õppivaid lapsi.

Milliste erivajadustega need klassid arvestavad?

Tabasalu kooli väiksemad klassid arvestavad õpilase individuaalsust ja pakuvad õpilasele tuge. Nendes klassides käivad õpilased, kellel on keeruline hakkama saada suures klassis. Pakume kõigile õpilastele eritoe ja tõhustatud toe võimalusi. Kool ehitatakse erilahendusena, kus tagatakse ka liikumispuudega õpilasele võimalus liikuda klasside, korruste ja üldkasutatavate ruumide vahel.

Mida HEV-klass tähendab õpetajale, mida lapsevanemale ja mida õpilasele?

Väikeklassides (HEV-klassides) on neli korda vähem õpilasi korraga klassis kui tavaklassides. Seeläbi on oluliselt suuremal määral tagatud individuaalne lähenemine. Õpetaja ja õpilase dialoog on tihedam, võimendatud on ka dialoog kodudega. On hea, et saame avada väikeklassid kõikidele klassiastmetele, mis kaotab vajaduse liitklasside moodustamiseks − seeläbi on tõhustatud ka õpetaja võimekus, kes ei pea õpetama korraga erinevaid klassiastmeid.

Mis on nendes klassides erilist, nt materjale, pesakesi vms?

1.−6. väikeklassid asuvad uues hoones kolmandal korrusel oma tiivas koos suure rekreatsioonialaga. Samal korrusel asub ka tugikeskus, mis igapäevaselt toetab õpilaste individuaalset arengut. 7.−9. klassid avatakse Merikülas samuti oma tiivas koos suure puhkealaga. Algklassides on õpetajateks eripedagoogid, kõrgemates klassides annavad tunde aineõpetajad. Iga õpilast märgatakse ja toetatakse, samuti luuakse lapse vajadustest lähtuvalt soodne arengukeskkond. Õpilase võimete ja annete arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajadusel diferentseeritud õpet.

MARI KUKK

Fotol: 1.−6. klassid asuvad uues hoones kolmandal korrusel oma tiivas koos suure rekreatsioonialaga.  Foto: Doomino Arhitektid