« Tagasi

Vääna mõisakool kui rahvusvaheline õppija

Lõppenud on kolm aastat väldanud ERASMUS KA1 projekt "Koostööl põhineva projektõppe rakendamine õppe- ja kasvatustöös", mille taotlemise vajadus tulenes Eesti elukestva õppe strateegiast ning Vääna mõisakooli arengukava 2018−2021 arenguvaldkondadest.

 

Projekti rõhuasetus oli suunatud nüüdisaegse õpikäsituse ja meeskonnatöö edendamisele. Projekti maksumusega 23 290 eurot rahastas Euroopa Liit. Kuivõrd projektõpet on Vääna mõisakoolis integreeritud õppetöösse juba kahe arengukava tsükli jooksul, siis rahvusvahelise projekti tegevuste  elluviimine oli loomulik jätk püsimaks koolimeeskonna poolt valitud arenguteel.

 

Projektis kavandatud tegevused andsid võimaluse tutvuda teistes riikides ja kultuurides kasutatavate uute õppemeetodite, lähenemiste, arusaamadega. Oluliselt tõusis osalejate enesehinnang ja isiklik areng läbi kogetud eduelamuse. Õppeprotsessi juhina toetame iga õpilase teadlikkuse arengut, mille käigus õpetaja kuulab ning teeb end kuuldavaks, esitab küsimusi ning suunab õpilasi väljakutseid vastu võtma.

 

Rahvusvahelises õpirändes osalemise tulemusena muutus Vääna mõisakooli õpetajate omavaheline suhtlemine avatumaks, vahetumaks ja professionaalsemaks. Koostöiselt tegutsedes leitakse parimad viisid projektõppe elluviimise toetamiseks erinevatel tasanditel. On selleks siis klassisisesed õppeprojektid, klassideülesed lühiajalised teemaprojektid või õppeaasta jooksul mitut teemavaldkonda üheks tervikuks siduvad ülekoolilised projektid. Siiras tänu õpirännetes osalejatele: Jane Tähka, Tiina Savisaar, Tiia Pällo, Svea Sokka, Leena Lumi ja Ulvi Valle. Iga koolijuht teab, et haridusuuendustega kursis oleva õpetaja panus nii kooli kui ka õpilaste arengusse on hindamatu.

 

Projekti elluviimisega kolme õppeaasta jooksul oleme saavutanud palju. Õpetajatel ja juhtkonnal on nüüdisaegsed kompetentsid, kuidas parimal moel rakendada tänapäevast õpikäsitust toetavaid projektõppe põhimõtteid õppetöö läbiviimiseks. Oleme teadlikumad, kuidas planeerida õppeprotsessi selliselt, et aina enam arvestataks õpilaste võimekusega õppe- ja kasvatustöös, kuidas integreerida ainetundidesse õpihuvi motiveerivaid õppemeetodeid ning kuidas planeerida töökorraldust pikendatud koolipäeva vältel. Aastaid oleme oma teadmisi ja oskusi rakendanud Vääna Talendipunkti edukas toimimises, kus õpilasi on juhendanud meie õpetajad Leena Lumi, Piia Märtson, Tiia Pällo, Piret Meltsas, Katrin Järvlepp, Svea Sokka ja Evely Vahtramäe. Suur tänu selle pühendumuse eest!

 

Oleme veendunud, et rahvusvahelistel koolitustel omandatud kompetentsid annavad meile kõigile energiat panustamaks ka edaspidi Vääna mõisakooli õpilaste arengusse. 

 

Heli Rannik,  Vääna mõisakooli koolijuht

 

Fotol: Tiina Savisaar ja Svea Sokka Brüsselis. Erakogu.