Volikogu komisjonid

13.05.20

Harku Vallavolikogu on moodustanud 5 alalist valdkondlikku töökomisjoni. Nendeks on:

 

Majanduskomisjon, mille tegevusvaldkonnad on majandus-, arengu- ja finantsalaste küsimuste lahendamine.

 

Komisjoni esimees on Meelis Härms, aseesimees Erik Lepikson ja liikmed: Lembit Tampere, Veiko Toomlaid, Aadu Kana, Vello Viiburg, Dmitri Jegorov, Jaanus Härms, Aule Kikas, Anne-Ly Gross-Mitt ja Liisa Oviir.

 

Planeerimis- ja keskkonnakomisjon, mille tegevusvaldkonnad on planeerimis- ja ehitusalaste küsimuste ning keskkonna-, looduskaitse-, avaliku ja heakorra küsimuste lahendamine.

 

Komisjoni esimees  on Kaido Kruusoja, aseesimees Rainer Ottis ja liikmed: Meelis Härms, Kaupo Rätsepp, Mark Uussaar, Erik Sandla, Andrus Saliste, Margus Vetsa, Riho Saksus, Val Rajasaar ja Hannes Reinola.

 

Haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnad on hariduse-, kultuuri-, noorsootöö-, huvitegevuse ning avalike kultuuri- ja vabaajaürituste küsimuste lahendamine.

 

Komisjoni esimees on Ott Kasuri, aseesimees Kaupo Rätsepp ja liikmed: Ene Alttoa, Maris Viisileht, Kalle Palling, Kalev Konsa, Katrin Krause, Monika Ojala, Heli Bötker, Indrek Anepaio ja Martin Netz.

 

Sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjon, mille tegevusvaldkonnad on sotsiaalhoolekanne, elanikkonna kaitse, tervishoid ja sport.

 

Komisjoni esimees on Vytautas Martinonis, aseesimees Indrek Anepaio ja liikmed: Galina Kostõleva, Ott Kasuri,  Ene Alttoa,  Kristian Kalle, Tiit Meren, Andrus Jaamul, Anneli Habicht ja Rainer Ottis.

 

Revisjonikomisjonmille ülesanded on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikes 3, § 48lõikes 5 ja Harku valla põhimääruse §-s 29, §-s 44 ja § 44lõikes 4. Töö peamiseks sisuks on vallavalitsuse, vallavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste ning kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning valla vara kasutamise sihipärasuse, aga ka vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

 

Komisjoni esimees on Riho Saksus, aseesimees Aule Kikas ja liikmed: Erik Lepikson ja Priit Kotkas.