« Tagasi

Ehitamisel tuleb järgida seadusi

Riiklik järelevalvemenetlus algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal kontrollitakse piirkondi, kus toimub ehitustegevus. Suur osa ebaseaduslikest ehitistest avastatakse aga kasutuslubade menetluste käigus.

Üha enam on probleemideks alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga ja alla 5 meetri kõrgused ehitised, millele ehitusseadustiku järgi pole vaja luba ega teatist, kuid mis on kinnistutel ehitatud hoonestusalast välja ning seetõttu ei vasta detailplaneeringule või tuleohutusnõuetele. Enne selliste ehitiste püstitamist palume omanikel veenduda, et ehitis oleks detailplaneeringuga kooskõlas. On esinenud juhtumeid, kus oleme pidanud nõudma omanikelt selliste ehitiste lammutamist.

Puudused dokumentatsioonis

Isegi kui kõik vajalikud load on olemas, võib juhtuda, et tegelikult ei ehitata vastavalt loa aluseks olevale ehitusprojektile. Seetõttu kontrollime loa saanud ehitusjärgus olevaid hooneid.  Objektid, mida eraldi üle kontrollitakse,  valitakse osakonna siseselt juhuvaliku alusel.

On esinenud juhtumeid, kus ehitusprojektist mööda ehitatud hoonet pole võimalik ka tagantjärgi uue ehitusloaga seadustada, kuna detailplaneering või üldplaneering ei võimalda antud kohta taolist hoonet ehitada. Selliseid juhtumeid ongi kõige keerulisem lahendada. Omanikele tuleb ka täiendavaid kulutusi, kuna see võib tähendada hoone ümberehitamist vastavaks algselt antud ehitusloale. Välistada ei saa ka hoone lammutamist. Iga juhtumit käsitletakse  eraldi ning asjaolude täpne uurimine ja väljaselgitamine võtab aega.

Menetlused

Reeglina alustab vallavalitsus kaks menetlust. Väärteomenetluse käigus selgitatakse välja teo asjaolud, toimepanija ning vastavalt sellele määratakse rahatrahv ehitusloata ehitamise eest, mis füüsilisele isikule on kuni 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

Samuti alustatakse riiklikku järelevalvemenetlust, mille käigus tehakse ettekirjutus ja hoiatus ehitustegevuse peatamiseks ning määratakse kuupäev ehitusloa tagamiseks.

Ehitusloa tagamise kuupäeva määramisel arvestatakse ajaga, mille jooksul on isikul võimalik ettekirjutuses määratud kohustus täita. Juhul, kui isik ei täida temale ettekirjutusega määratud kohustust, on vallal võimalik rakendada sunniraha (sunnivahendit) kuni 6400 eurot. Juriidilise isiku puhul on sunniraha ülemmääraks kuni 64 000 eurot. Oluline on siinkohal ära märkida, et sunnivahendit võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni rakendada korduvalt.

Kui eeltoodu ei anna tulemust, on vallavalitsusel võimalus ka rakendada asendustäitmist, kus vallavalitsus teeb nõutud toimingud ise ära ja esitab arve ettekirjutuse adressaadile. Seetõttu soovime, et omanikud ajaksid vajalikud dokumendid korda omaalgatuslikult, et vallal puuduks vajadus meetmeid rakendada.

Renee Kokmann

Ehitusjärelevalve spetsialist