« Tagasi

Harkujärve külas Käämo tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 54 võeti vastu Harkujärve külas Käämo tee 2 (katastritunnus 19801:002:0803) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood 10269950) tööle nr 18003215.

Planeeritav ala, suurusega u 0,2 ha, paikneb Harkujärve külas Liiva tee ja Käämo tee ristmiku vahetus läheduses piirnedes põhjast Käämo tee (katastritunnus 19801:002:0818) transpordimaaga, idast Käämo tee 4 (katastritunnus 19801:002:0806) elamumaaga, kagust Käämo tee 8 (katastri-tunnus 19801:002:0805) elamumaaga, lõunast Liiva tee 6 (katastritunnus 19801:002:0802) elamumaaga ning läänest Liiva kergliiklustee L1 (katastritunnus 19801:002:0798) transpordimaaga. Juurdepääs maaüksusele on Käämo teelt.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kavandada Käämo tee 2 maaüksusele ehitusõigus 4 korteriga korterelamu tarbeks. Planeeritavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe 4 korteriga ja kuni nelja abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 364 m². Korterelamu ehitusõigus on määratud vastavalt olemasolevale hoonele, kus suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Abihoonetel on lubatud viilkatus kaldega 10-45º või ühepoolse kaldega katus 10-30º. Olemasolevale korterelamule katuse kallet ei määrata, kuna säilib olemasolev katuse kalle. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.07.2019–17.07.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/120510_11/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 04.07.2019–17.07.2019 k.a.