« Tagasi

Harkujärve külas Kiriku tee 11 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksusel ja lähialal.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiriku tee 11 katastriüksuse (katastritunnus 19801:002:1645) kruntideks jagamine ja moodustatud elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on Harku Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostamise kehtestaja Harku Vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostaja on OÜ Hirundo (Sõpruse pst 218-13, Tallinn, taimi.kirs@gmail.com).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Harku valla üldplaneeringut, vähendades Harku oja ehituskeeluvööndit olemasoleva elamu ulatuses.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/091006_1232/avalik