Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 262 kehtestati Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastiku OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 03-17.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega Harku tee 47 katastriüksuse jagamine üheks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.

Detailplaneeringuga moodustatakse 10128 m2 suurune 95% tootmismaa ja 5% ärimaasihtotstarbega krunt (krunt pos nr 1). Krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 6000 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 12 m ja kuni 3 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-20°.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt (krunt pos nr 2). Krunt pos nr 2, suurusega 320 m2, kavandatakse Harku-Rannamõisa tee äärde ehitatud kergliiklustee tarbeks. Transpordimaa sihtotstarbega kinnistu oli detailplaneeringu vastuvõtmise hetkeks juba moodustatud ning üle antud kohalikule omavalitsusele.

Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.