Merikülas Romantiku tee 6, Romantiku tee 6a ja Romantiku tee 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 433 kehtestati Merikülas Romantiku tee 6 (katastritunnus 19801:013:0002), Romantiku tee 6a (katastritunnus 19801:002:0149) ja Romantiku tee 8 (katastritunnus 19801:001:2408) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (rg-kood 12203754) tööle nr 17064.

Detailplaneeringuga moodustatakse Romantiku tee 6a maaüksusest kaks ajutist elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega 625 m2, mis liidetakse olemasoleva Romantiku tee 6 elamumaa krundiga ning 108 m2, mis liidetakse olemasoleva Romantiku tee 8 elamumaa krundiga. Ajutiste kruntide liitmisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 2233 m2 ja 1293 m2. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 200 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-45 kraadi ühekorruselise hoonemahu puhul ja 20-45 kraadi kahekorruselise hoonemahu korral.

Detailplaneeringuga moodustatakse Romantiku tee 8 maaüksusest üks avaliku kasutusega transpordimaa sihtotstarbega krunt suurusega 73 m2, tagamaks juurdepääsu Tilgu tee 27b maaüksusele. Transpordimaa sihtotstarbega võõrandatakse tasuta vallale.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada piirkonda teenindava olemasoleva puurkaevu baasil ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutitega.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.