Harkujärve külas Käämo tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 502 kehtestati Harkujärve külas Käämo tee 2 (katastritunnus 19801:002:0803) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood 10269950) tööle nr 18003215.

Detailplaneeringuga määratakse olemasolevale elamumaa maaüksusele ehitusõigus ühe 4 korteriga korterelamu ja kuni nelja abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 364 m². Korterelamu ehitusõigus on määratud vastavalt olemasolevale hoonele, kus suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Abihoonetel on lubatud viilkatus kaldega 10-45º või ühepoolse kaldega katus 10-30º. Olemasolevale korterelamule katuse kallet ei määrata, kuna säilib olemasolev katuse kalle.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.