« Tagasi

Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 119 kehtestati Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksuste ja lähiala detailplaneering vastavalt Maarja Style OÜ (rg-kood 12364279) tööle nr TP1/17.

Detailplaneeringuga moodustatakse Tuule tee 13a maaüksusest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, üks olemasoleva elamu ja abihoonete teenindamiseks ja teine täiendava elamu ja abihoonete püstitamiseks ning üks ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Tuule tee 15 maaüksusest moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, üks olemasoleva elamu ja abihoonete teenindamiseks ja teine täiendava elamu ja abihoonete püstitamiseks ning üks tootmismaa sihtotstarbega krunt olemasoleva puurkaevu tarbeks. Elamumaa kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 1 ja pos nr 4, määratakse ehitusõigus olemasoleva hoonestuse kohaselt ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel, pos nr 2 ja pos nr 5 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-45 kraadi.
Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada olemasoleva puurkaevu baasil ning reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutitega.
Detailplaneeringuga moodustatakse kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti, mis võõrandatakse tasuta vallale.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.