« Tagasi

Kasutusluba annab kindluse, et ehitis vastab nõuetele

Kasutusluba antakse kui valminud ehitis vastab ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja otstarbe kohaselt.

Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Teisisõnu võib öelda, et kasutusloa üks eesmärkidest on ehitusjärgne järelevalve ehk kontroll, et ehitis oleks nõuetekohane.

Praktikas tuleb ette hooneid, mis ei vasta kõikidele ehitisele esitatud nõuetele ning vajavad seetõttu täiendavaid ehitustöid. Samuti esineb hooneid, mis on ehitatud ehitusloa alusest ehitusprojektist kõvasti mööda ning seetõttu on vaja enne kasutusloa saamist taotleda näiteks uus ehitusluba.

Kinnisvara võõrandamise puhul annab kasutusloa olemasolu ostjale kindluse, et ehitis on nõuetekohaselt ehitatud. Vallavalitsuse poole pöördub väga palju isikuid, kes enne oma kinnisvara müümist soovivad taotleda kasutusluba, kuna vastasel juhul ei anna pank kinnisvara ostjale laenu.

Kasutusloa taotlemine

Kasutusluba taotletakse läbi ehitisregistri. Taotlust esitades on oluline lisada vajalikud dokumendid: ehitusprojekt, energiamärgise koopia, ehitise mahamärkimise akt, elektri- ja gaasipaigaldise nõuetekohasuse tunnistused koos mõõdistamiste aruannetega, ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid. Taotluste juurde nõuame lisaks koopiad teenuslepingutest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- ja jäätmeveo teenusepakkujaga.

Kui ehitamise ajast pole säilinud ehitustööde päevikuid ja kaetud tööde akte, võib need asendada sisulise ehituseksperdi aktiga, mis on koostatud kehtivat ehitiste ekspertiisi tegemise pädevust omava füüsilise või juriidilise isiku poolt.

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest on riigilõiv 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest on riigilõiv 60 eurot.

Kasutusloa kohustuslikud ehitised on märgitud ehitusseadustikus.

Kooskõlastused

Lisaks kohalikule omavalitsusele kontrollib hoone nõuetele vastavust ka Päästeamet, kelle kooskõlastuse andmiseks on vaja nt korstnapühkimise akti, oluliste ehitustoodete ja materjalide sertifikaate või vastavusdeklaratsioone. Eelkõige vajavad kontrollimist kütteseadmed, moodulkorstnad, teras-ja betoonkonstruktsioonid ning tuletõkkeuksed, aknad ja luugid.

Juhul kui vesi ja kanalisatsioon ei tule vee-ettevõttelt, on vajalik joogivee mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate analüüs, mis ei ole vanem kui 3 aastat. Puurkaevu olemasolul tuleb esitada puurkaevu rajamise õiguslikku alust tõendavad andmed (nt puurkaevu pass, viide keskkonnaregistris registreeritud puurkaevu andmetele), samuti reovee, sh reoveesette väljaveo tõendid ja reovee kohtkäitlusrajatise toimivusdeklaratsioon.

Kasutuslubade menetlemine

Kasutusloa taotluse ehitisregistrisse esitamise järgselt võtame taotluse menetlusse ning kontrollime, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ja nõuetele vastavad. Samuti kontrollime, et kasutusloa taotluses esitatud ehitusprojekt vastaks ehitusloa alusele ehitusprojektile.

Kui dokumendid on korras, lepitakse taotlejaga kokku sobiv aeg objekti ülevaatamiseks. Võimalusel kaasatakse Päästeameti esindaja. Objekti vaatlusel kontrollitakse, kas hoone vastab ehitusprojektile, kas paikneb õiges kohas ning vastab ka kõikidele parameetritele sh kontrollitakse kaugusmõõtjaga näiteks välisseinade pikkusi ja lae kõrgusi.

Kui dokumendid on nõuetekohased, hoone vastab ehitusprojektile ja hoonet on võimalik ohutult kasutada, annab omavalitsus kasutusloa.

Lisainfo

Ehitusjärelevalve spetsialisti telefonil 606 8821 või e-posti aadressil Renee.Kokmann@harku.ee; kasutuslubade spetsialisti telefonil 606 8822, e-posti aadressil Ruth.Teder@harku.ee.

Renee Kokmann

Ehitusjärelevalve spetsialist