« Tagasi

Kumna külas Puusepa tee 2, Puusepa tee 2a ja Puusepa tee 4 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 200 kehtestati Kumna külas Puusepa tee 2 (katastritunnus 19801:001:2802), Puusepa tee 2a (katastritunnus 19801:001:3078) ja Puusepa tee 4 (katastritunnus 19801:001:2804) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-04/2017.

Detailplaneeringuga kavandatakse Puusepa tee 2 ja puusepa tee 2a maaüksustest neli äri- tootmismaa sihtotstarbega krunti ning kaks transpordimaa krunti. Kruntidele pos nr 1, pos nr 2, pos nr 3, pos nr 4 määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14m ja kuni 4 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15°.Detailplaneeringuga on määratud äri- ja tootmismaa kruntidele ühine hoonestusala, mis võimaldab vajadusel kruntide liitmist. Puusepa tee 4, Puusepa tee 6 ja Puusepa tee 8 maaüksustest moodustatakse üks äri- tootmismaa sihtotstarbega krunt ning üks tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaama tarbeks. Krundile pos nr 8 määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 15 m ja kuni 4 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15°.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.