« Tagasi

Kütke külas Metsavälja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 5 algatati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 6 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega umbes 1,6 ha, paikneb Kütke külas 11411 Vääna-Keila-Joa maantee ja 11193 KumnaVääna maantee ristumiskohast umbes 4 km kaugusel lõuna suunas ning seejärel u 400 m KumnaVääna maanteest idas, piirnedes põhjast Keila metskond 182 (katastritunnus 19801:012:0577) maatulundusmaaga, kirdest Keila metskond 336 (katastritunnus 19801:012:0572) maatulundusmaaga, idast Allikametsa (katastritunnus 19801:012:0116) maatulundusmaaga, lõunast Pärnametsa (katastritunnus 19801:012:0222) maatulundusmaaga, läänest ja loodest riigi reservmaaga (piiriettepanekuga nr AT030130043). Avalikult kasutatavalt teelt juurdepääs maaüksusele puudub. Juurdepääs Metsavälja maaüksusele toimub Kumna-Vääna maanteelt läbi reformimata riigimaa.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb Metsavälja maaüksus hajaasustuses range režiimiga loodusliku haljasmaa rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalal. Range režiimiga looduslikuks haljasmaaks rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalas on määratletud ka Metsavälja maaüksust ümbritsev valdav osa maa-alast.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest kavandada üks u 3000 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Umbes 6,7 ha suurune ala Metsavälja maaüksusest säiliks maatulundusmaana. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Üldplaneeringu kohaselt tuleb range režiimiga loodusliku haljasmaa rohevõrgustiku Vääna Tõlinõmme-Humala tuumalal minimaalseks majade õuealade vaheliseks vahekauguseks kavandada 500 m. Vahekaugust mõõdetakse äärmiste õuealade piiridest. Metsavälja maaüksuse lõunapoolsele osale looduslikule rohumaale kavandatava elamu õueala ja piirkonnas olemasolevate õuealade vahele jääv vahemaa on vastavalt läänest u 360 m, edelast u 440 m ja kagust u 460 m. Seega ei ole võimalik kehtivas üldplaneeringus seatud tingimust täita ning algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut. Samuti loetakse üldplaneeringu muutmiseks üldplaneeringus range režiimiga loodusliku haljasmaa juhtotstarbega ala jagamist elamumaa krundiks.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 04.07.2019–02.08.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Vääna Seltsimajas (Külakoja tee 2, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/171113_40/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 04.07.2019–02.08.2019 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.08.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).