« Tagasi

Laabi külas Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 201 kehtestati Laabi külas Õispuu tee 1 (katastritunnus 19801:001:2487) ja Õispuu tee 3 (katastritunnus 19801:001:2489) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-01/2018.

Detailplaneeringuga kavandatakse liita Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3 maaüksused ning moodustatakse üks tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt pos nr 1 suurusega 36419 m2 ning üks kergliiklustee krunt pos nr 2 Harku-Rannamõisa tee äärde suurusega 720 m2. Krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus kuni kahe äri- ja tootmishoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 9800 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 12 m ja kuni 3 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15°. Tehnovõrgud on olemasolevad, kus Õispuu teele on rajatud kõik tehnovõrgud vastavalt Harku Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 70 kehtestatud Laabi külas Juhani 5 ja Õispuu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringule.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.