« Tagasi

Liikva külas Suure-Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 13.08.2019 korraldusega nr 378 kehtestati Liikva külas Suure-Pärna (katastritunnus 19801:011:0376) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 20/11.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse osalise sihtotstarbe muutmist, määrates maaüksusele 20% ulatuses ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ning jättes maaüksusele 80% ulatuses maatulundusmaa sihtotstarve.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kolme põhihoone ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m². Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on vahemikus 30-50º. Detailplaneeringuga moodustatakse 1073 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt Varsa tee laienduse tarbeks, mis võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.

Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud 1410 Kiia-Vääna-Viti maanteelt (katastritunnus 19801:011:0260) mööda Väänatammi teed (katastritunnus 19801:011:1038) ja Varsa teed.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada rajatavast puurkaevust ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.