« Tagasi

Merikülas Romantiku tee 29 ja Romantiku tee 31 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 79 võeti vastu Merikülas Romantiku tee 29 (katastritunnus 19801:013:0011) ja Romantiku tee 31 (katastritunnus 19801:013:0012) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 25/18.

Planeeritav ala, suurusega u 9244 m2, paikneb Merikülas Romantiku tee lõpus (Romantika 3 suvilapiirkond), u 150 m kaugusel Tilgu tee ja Romantiku tee ristumiskohast mööda Romantiku teed läänes, piirnedes Tilgumetsa (katastritunnus 19801:001:0099) ja Kaldametsa (katastritunnus 19801:001:0106) maatulundusmaadega, Romantiku tee L1 (katastritunnus 19801:001:2994) transpordimaaga, Romantiku tee 27 (katastritunnus 19801:013:0180) elamumaaga ning Kaldasalu (katastritunnus 19801:001:0108) maatulundusmaaga. Juurdepääs maaüksusele on olemasolevalt Romantiku teelt.

Detailplaneeringuga jagatakse Romantiku tee 29 maaüksus kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning Romantiku tee 31 maaüksusest moodustatakse üks ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse krundile pos nr 3. Jagamise tulemusel moodustatakse kolm elamumaa krunti suurustega vastavalt 2850 m2 (krunt pos nr 1), 2605 m2 (krunt pos nr 2) ja 3789 m2 (krunt pos nr 3).

Elamumaa krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus, arvestades olemasolevat hoonestust, ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 558 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,9 m ja kuni 2 maapealset korrust (teine korrus katusekorrus). Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 6,7 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-50°. Elamumaa kruntidele pos nr 2 ja pos nr 3 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 230 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust (teine korrus katusekorrus). Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-50°.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Planeeritav ala paikneb endise aiandusühistu Romantik territooriumil, mis kehtiva üldplaneeringu kohaselt on määratud miljööväärtuslikuks hoonestusalaks. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.10.2019–24.10.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180712_248/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 10.10.2019–24.10.2019 k.a.