Merikülas Tilgu tee 17 maaüksusel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 lõpetati Merikülas (endine asustusüksus Ilmandu küla) Tilgu tee 17 (endine lähiaadress Männa, katastritunnus 19801:001:0110) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 28. november 2000 korraldus nr 1663 „Detailplaneeringu algatamine" ja Harku Vallavalitsuse 05. juuni 2007 korraldus nr 902 „Ilmandu külas Männa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine".

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.