« Tagasi

Muraste külas Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 55 võeti vastu Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 94-2018.

Planeeritav ala, suurusega u 0,5 ha, paikneb Muraste külas Pankranniku elamurajoonis
u 1,3 km kaugusel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Kolmiku tänava
ristumiskohast põhja suunas, piirnedes põhjast Muraste looduskaitseala 5 (katastritunnus
19801:001:2366) kaitsealuse maaga, idast Prisma tn 3 (katastritunnus 19801:001:0403)
elamumaaga, kagust Prisma tn 1 (katastritunnus 19801:001:0402) elamumaaga, lõunast Tetra tn 4 (katastritunnus 19801:001:0396) elamumaaga, Tetra tänav (katastritunnus 19801:001:0456) transpordimaaga ja Tetra tn 5 (katastritunnus 19801:001:0393) elamumaaga ning läänest Võra tn 9 (katastritunnus 19801:001:1696) elamumaaga.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 elamumaa sihtotstarbega maaüksuste liitmine, moodustades 4809 m² suurusega elamumaa krundi. Planeeritavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-25°. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.07.2019–24.07.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/181107_270/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 11.07.2019–24.07.2019 k.a.