« Tagasi

Muutub Tiskre–Harkujärve piirkonnas uus vee-ettevõtja

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. 12. 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt AS Tallinna Vesi.

Muutus puudutab Tiskre ja Harkujärve külasid ning selle osaga piirnevat ala Tabasalu alevikus (Keskpäeva tee ja Hämariku tee piirkond).

Tulenevalt vee-ettevõtte muutumisest hakkab veevarustuse ja kanalisatsiooni teenust osutama OÜ Strantum. Teenus jääb samaks, küll aga muutuvad kontaktandmed ja teenuste hinnakiri ning sõlmitakse uus teenusleping.

OÜ Strantum vee-ettevõtjaks asumisega kaasneb varasemast suurem tähelepanu vanema ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimisele eelkõige alal, kus senine vee-ettevõtja vahetult ei tegutsenud, sest ainult valla osalusega vee-ettevõtjal on õigus küsida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks. See tähendab, et OÜ-l Strantum on võimalik taotleda toetust nagu ülejäänud Harku valla piirkondades.

OÜ Strantum määramine vee-ettevõtjaks Tiskre–Harkujärve tegevuspiirkonnas tähendab ka seda, et piirkonna peamise veeallikana on kavas kasutada põhjavett. See omakorda tähendab, et tulevikus on võimalus kogu Tiskre–Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas üle minna põhjaveetoitele.

Teenuse hind

Alates 01. juulist ei kehti antud piirkonnas enam AS-i Tallinna Vesi teenuste hinnad. Uue vee- ja kanalisatsioonihinna kooskõlastab OÜ Strantum konkurentsiametiga ja see tehakse avalikuks vastavalt ettenähtud korrale.

Vastavalt vajadusele kehtestab OÜ Strantum uued veeteenuse hinnad, mis tagaksid piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste Harku valla ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukava kohase väljaehitamise, nende hooldamise jm kaasnevad kulud, ning kooskõlastab hinna konkurentsiametiga vastavalt kehtivale metoodikale (lisainfo: Bit.ly/HKMetoodikad).

Praegu vaadatakse üle kogu Harku valda puudutava vee hinna tariif, mida viimati muudeti 2013. Tariifimuutusega väheneb ka era- ja juriidiliste isikute tariifide erinevus (vastavalt seadusele kuuluvad need järk-järgult ühtlustamisele kümne aasta jooksul). Kuni uue tariifi selgumiseni jätkatakse piirkonnas samade tariifidega, mida rakendas AS Tallinna Vesi.

Tarbitud veeteenuse eest on kohustatud tasuma kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ning teenust tarbivad kinnistuomanikud alates 1. juulist kasutatud veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest vastavalt OÜ Strantum esitatud arvetele.

Üleminekuperiood

Paljudel klientidel on AS-i Tallinna Vesi arvestid OÜ Strantum arvestite vastu välja vahetatud. Seda on tehtud vee-ettevõtja kulul, neid vahetatakse kuni käesoleva aasta lõpuni.

Arvesti vahetamisel koostatakse akt, milles kajastatakse nii vana kui ka uue arvesti andmeid.

Täname elanikke mõistva suhtumise eest, et nad on võimaldanud vee-ettevõtja(te) inspektoritel vajalikke toiminguid läbi viia.

Näitude teatamine ja tasumine

Kuni 30. juunini teatatakse arvestite näidud AS-ile Tallinna Vesi ja kogu arveldamine toimub harjumuspäraselt. Arvesti vahetamine ei muuda näitude teatamise ega tarbimise eest arveldamise korda, mis jäävad endiseks kuni 1. juulini (sh juunikuu arve, isegi kui see saabub juulis).

Pärast 1. juulit fikseeritakse asendatud arvestite korral näidud kauglugemise teel ja asendamata arvestitega kliendid teatavad näidu OÜ-le Strantum, kuni arvesti asendamiseni kaugloetava arvestiga.

Teenuslepingud

AS Tallinna Vesi ütleb oma klientidega sõlmitud teenuslepingud üles alates 30. juunist. Arvestite vahetusega paralleelselt hakkas OÜ Strantum sõlmima ka lepinguid, mis hakkavad kehtima alates 1. juulist.

Lisainfo

Küsimuste tekkimisel võtke OÜ-ga Strantum ühendust e-posti aadressil strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480 ning AS-iga Tallinna Vesi e-posti aadressil tvesi@tvesi.ee või telefonil 626 2200.

HARKU VALLAVALITSUS

OÜ STRANTUM