Muutub Tiskre–Harkujärve vee-ettevõtja

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt AS Tallinna Vesi.

Vee-ettevõtte muutus seisneb eelkõige sellest, et veevarustuse ja kanalisatsiooni teenust hakkab osutama OÜ Strantum. Selleks vormistatakse klientidega uus teenusleping. Teenuse osutamise sisu jääb muutumatuks. Küll aga muutuvad kontaktandmed ja teenuste hinnakiri.

Muudatus puudutab eelkõige Tiskre ja Harkujärve külasid ning selle osaga piirnevat ala Tabasalu alevikus (Keskpäeva tee ja Hämariku tee piirkond).

OÜ Strantum vee-ettevõtjaks asumisega kaasneb kindlasti varasemast suurem tähelepanu vanema ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimisele eelkõige alas, kus senine vee-ettevõtja vahetult ei tegutsenud, sest ainult valla osalusega vee-ettevõtjal on õigus küsida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks. See tähendab seda, et üleantava haldusülesandega on OÜ-l Strantum võimalik taotleda Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks toetust nagu ülejäänud Harku valla piirkondades.

OÜ Strantum määramine vee-ettevõtjaks Tiskre–Harkujärve tegevuspiirkonnas tähendab ka seda, et piirkonna peamise veeallikana on kavas kasutada põhjavett. See omakorda tähendab, et tulevikus on võimalus kogu Tiskre–Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas üle minna põhjaveetoitele.

Teenuse hind

Alates 01.07.2019 ei kehti antud piirkonnas enam ASi Tallinna Vesi teenuste hinnad. Uue vee- ja kanalisatsioonihinna kooskõlastab OÜ Strantum konkurentsiametiga ja see tehakse avalikult teatavaks vastavalt ettenähtud korrale.

Vastavalt vajadusele kehtestab OÜ Strantum uued veeteenuse hinnad, mis tagaksid piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste Harku valla ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukava kohase väljaehitamise, nende hooldamise jm kaasnevad kulud ning kooskõlastab hinna konkurentsiametiga vastavalt kehtivale metoodikale (lisainfo: bit.ly/HKMetoodikad).

Hinna muutumisest ja selle kehtestamisest teavitatakse kliente vastavalt seadusele vähemalt üks kuu ette.

Tarbitud veeteenuse eest on kohustatud tasuma kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ning teenust tarbivad kinnistuomanikud alates 1. juulist kasutatud veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest vastavalt OÜ Strantum esitatud arvetele.

Üleminekuperiood

AS Tallinna Vesi ja OÜ Strantum alustavad piirkonna üleandmise protsessi lähiajal juba enne 01.07.2019 ning selle käigus vahetatakse ASi Tallinna Vesi arvestid OÜ Strantum arvestite vastu välja.

Veearvestite vahetus toimub vee-ettevõtja kulul ning algab plaanide kohaselt veebruaris ja kestab käesoleva aasta lõpuni. Erandiks on põhjavett kasutavad kastmisarvestid, mida ei vahetata ja mille alusel eraldi arvestust enam alates 01.09.2018 (tulenevalt Harku vallavolikogu poolt 30.06.2016 kinnitatud Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirjast) ei peeta.

Arvesti vahetamisel koostatakse akt, milles kajastatakse nii vana kui ka uue arvesti andmeid. Palume mõistvat suhtumist ja võimaldada vee-ettevõtja(te) inspektoritel vajalikud toimingud läbi viia.

Näitude teatamine ja tasumine

Kuni 30. juunini teatatakse arvestite näidud ASile Tallinna Vesi ja kogu arveldamine toimub harjumuspäraselt. Arvesti vahetamine ei muuda näitude teatamise ega tarbimise eest arveldamise korda, mis jäävad endiseks kuni 01.07.2019 (sh juunikuu arve, isegi kui see saabub juulis).

Pärast 1. juulit toimub asendatud arvestite korral näitude fikseerimine kauglugemise teel ja asendamata arvestitega kliendid teatavad näidu OÜ-le Strantum kuni arvesti asendamiseni kaugloetava arvestiga.

Teenuslepingud

AS Tallinna Vesi ütleb oma klientidega sõlmitud teenuslepingud üles alates 30. juunist ja OÜ Strantum sõlmib oma klientidega teenuslepingud enda vormil. Arvestite vahetusega paralleelselt hakkab OÜ Strantum sõlmima ka lepinguid. OÜ-ga Strantum sõlmitud lepingud hakkavad kehtima alates 1. juulist.

Antud piirkonna kliendid on oodatud ka ise OÜ-ga Strantum artiklis toodud kontaktidel ühendust võtma uue teenuslepingu sõlmimiseks.

Lisainfo

Küsimuste tekkimisel saab OÜ-ga Strantum ühendust e-posti aadressil strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480 ning AS-iga Tallinna Vesi e-posti aadressil tvesi@tvesi.ee või telefonil 626 2200.

Harku Vallavalitsus