« Tagasi

Rannamõisa külas Harku tee 54 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 16 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksusel ja lähialal ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 22. veebruar 2011 korraldus nr 187 „Rannamõisa külas Moe kütus ja Uus-Sepa 3 kinnistute detailplaneeringu algatamine".

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Harku tee 54 katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus on u 4,7 ha.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ning Harku valla ehitus-tingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 11.04.2019 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

 

Algatamise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/DP/181029_268/avalik/.