« Tagasi

Sõrve külas Loojangu tee 27 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 38 kehtestati Sõrve külas Loojangu tee 27 (katastritunnus 19801:001:1678) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (reg-kood 11213515) tööle nr 264.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks. Krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust ja üks maa-alune korrus. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 30-45 kraadi.

Detailplaneeringuga laiendatakse Loojangu tee äärset tiheasustusala piiri ning elamumaa juhtfunktsiooni ulatust ühe elamumaa krundi võrra.

Loojangu tee äärse tiheasustusala laiendamine ei mõjuta eeldatavasti negatiivselt Liikva rohekoridori toimimist ja detailplaneeringu koostamisel on võimalik ja tuleb arvestada rohekoridori paiknemisega. Piirdeaia püstitamine rohekoridori alale ei ole lubatud.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/140811_21/avalik/.