« Tagasi

Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 võeti vastu Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik (rg-kood 11038715) tööle nr 03-17.

Planeeritav ala, suurusega u 1,0 ha, paikneb Tabasalu alevikus ja hõlmab Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) 100% tootmismaa maaüksust.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega Harku tee 47 katastriüksuse jagamine üheks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga moodustatakse 10128 m2 suurune äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega krunt. Krundile määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 6000 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 12 m ja kuni 3 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-20 kraadi.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt Harku-Rannamõisa tee äärde ehitatud kergliiklustee tarbeks. Transpordimaa sihtotstarbega krunt on detailplaneeringu vastuvõtmise hetkeks juba moodustatud ning üle antud kohalikule omavalitsusele. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud otse Harku-Rannamõisa teelt. Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega. 

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala tootmismaa juhtotstarbega tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.04.2019–13.05.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/170607_22/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 29.04.2019–13.05.2019 k.a.