« Tagasi

Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu põik 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 66 võeti vastu Tabasalu alevikus Kodu põik 1 (katastritunnus 19801:001:2374), Kodu põik 3 (katastritunnus 19801:001:2376) ja Kodu põik 5 (katastritunnus 19801:001:2378) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-01/2019.

Planeeritav ala, suurusega u 0,5 ha, paikneb Tabasalu alevikus Kodu tänava, Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Mere tee vahelisel alal, umbes 100 m kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Kodu tänava ristmikust. Planeeritav ala piirneb põhjast Kodu põik (katastritunnus 19801:001:2373) transpordimaaga, idast Kodu tn L1 (katastritunnus 19801:001:2382) ja Kodu tänav (katastritunnus 19801:002:1003) transpordimaadega, lõunast Kodu tn 1 (katastritunnus 19801:002:2061) elamumaaga ning läänest Klooga mnt 13 (katastritunnus 19801:001:2372) ühiskondlike ehitiste maaga. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Kodu ja Kodu põik tänavat.

Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada võimalused varasemalt kehtestatud Tabasalu alevikus Juhani tn 2 ja Juhani tn 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimiseks sooviga täpsustada maaüksuste ehitusõigust ehitisealuse pinna osa. Detailplaneeringuga soovitakse suurendada maaüksustele määratud ehitisealust pinda 200 m2-lt 300 m2-le. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Kehtiva detailplaneeringuga on maaüksustele määratud ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 200 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja 2 maapealset korrust.  

Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 300 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15°.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.08.2019–12.09.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180116_227/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 29.08.2019–12.09.2019 k.a.