« Tagasi

Tabasalu alevikus Looduse tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 202 kehtestati Tabasalu alevikus Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) maaüksuse detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Heiki Taras OÜ (rg-kood 10419148) tööle nr T-17-0728.

Detailplaneeringuga on kavandatud Looduse tn 4 katastriüksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks (pos nr 1) suurusega 3337 m2 ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks (pos nr 2) suurusega 310 m2. Detailplaneeringuga on määratud elamumaa sihtotstarbega krundile pos nr 1 ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9,0 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5,0 m ja 1 maapealne korrus.  Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-10°. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.