« Tagasi

Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b ja Sarapuu tn 60a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 17 algatati detailplaneeringu koostamine detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (endine lähiaadress Paju 1, katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksustel ning reformimata riigimaal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kavandada Sarapuu tn 58b maaüksusest ning reformimata riigimaast 1 uus üksikelamu ehitusõigusega elamumaa krunt ja üks ajutine elamumaa krunt, mis liidetakse olemasoleva hoonestatud Sarapuu tn 60a elamumaa krundiga. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga juurdepääs Tabasalu rabale. Planeeritava ala suurus on u 0,93 ha.

PlanS § 6 p 9 kohaselt on maakasutuse juhtotstarve üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratud piirkonnale edaspidise maakasutuse põhisuunad. Harku valla üldplaneeringu koondkaardilt nähtub, et Sarapuu tn 58b maaüksuse juhtotstarbeks on 60 % ulatuses elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusala ja 40 % ulatuses range režiimiga looduslik haljasmaa rohevõrgustiku Tabasalu raba tuumala. Üldplaneeringu kohaselt on range režiimiga looduslikul haljasmaal ehitustegevus keelatud.

Detailplaneeringuga soovitakse kavandada üks täiendav elamumaa krunt ja üks ajutine elamumaa krunt, mis liidetakse olemasoleva hoonestatud elamumaa, Sarapuu tn 60a, maaüksusega. Elamumaa krundid koosneksid üldplaneeringu kohasel elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal paiknevast elamumaa krundist ja üldplaneeringu kohasel rohevõrgustiku tuumalal paikenvast ehitusõiguseta maatulundusmaa krundist.

Seega kui planeeritaval alal toimuva ehitustegevuse ja sellele järgneva ekspluatatsiooni raames ei kahjustata tuumala looduslikku maastikku ning selle toimimist, siis saab lugeda koostatud detailplaneeringu üldplaneeringu kohaseks.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 11.04.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/DP/171129_44/avalik/.