« Tagasi

Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 65 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,26 ha, paikneb Tabasalu alevikus Vahtra tänava ääres, Kuusiku tänava, Staadioni tänava ja Vahtra tänava ristmikul, piirnedes põhjast Kuusiku tänav (katastritunnus 19801:002:1113) transpordimaaga, kirdest Staadioni tänav L1 (katastritunnus 19801:002:1004) transpordimaaga, idast Vahtra tn L1 (katastritunnus 19801:002:0831) transpordimaaga, lõunast Vahtra tn 4 (katastritunnus 19801:002:2150) elamumaaga ning läänest Kuusiku tn 16 (katastritunnus 19801:002:0217) ja Kuusiku tn 20 (katastritunnus 19801:002:0218) elamumaadega. Juurdepääs maaüksusele toimub Vahtra tänavalt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Vahtra tn 2 maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine.

Harku valla üldplaneeringu kohaselt paikneb Vahtra tn 2 maaüksuse ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringut muutvana, kuna jagamise tulemusel moodustatakse krundid suurusega u 1500 m2 ja u 1092 m². Harku valla kehtiva üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.1.1 esitatud tabeli „Tingimused detailplaneeringute koostamiseks – elamumaad kompaktse asustusega aladel" kohaselt on väikeelamumaa elamukrundi miinimumsuurus alevikes 1500 m². Seega tehakse algatatava detailplaneeringuga ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 29.08.2019–27.09.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180712_247/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 29.08.2019–27.09.2019 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.10.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/180712_247/avalik