« Tagasi

Tiskre külas Tammiaugu tee 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 56 võeti vastu Tiskre külas Tammiaugu tee 10 (katastritunnus 19801:002:0044) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt AKA Natura OÜ (rg-kood 11496895) tööle nr 34-2016.

Planeeritav ala, suurusega u 0,3 ha, paikneb Tiskre külas Tammiaugu tee 10 maaüksuse põhjapoolsel osal, Tammiaugu tee ääres, u 300 m kaugusel Sütemetsa tee ja Tammiaugu tee ristumiskohast mööda Tammiaugu teed kagus, piirnedes põhjast Tammiaugu tee 8 (katastritunnus 19801:002:4043) maatulundusmaaga, Tammiaugu tee (katastritunnus 19801:002:0986) transpordimaaga, idast Harku-Saare (katastritunnus 19801:001:2352) ja Tanni (katastritunnus 19814:001:0269) maatulundusmaadega, põhjast Kadaja tee 5 // Müürisepa (katastritunnus 19801:002:0575) maatulundusmaaga ning läänest Pika-Kristjani (katastritunnus 19801:002:4104) ja Tammiaugu tee 8 (katastritunnus 19801:002:4043) maatulundusmaadega. Tammiaugu tee 10 maaüksuse sihtotstarve on ļ00% maatuļundusmaa ning maaüksuse pindala on 5,38 ha. Maaüksus on hoonestamata. Maaüksuse lõunapoolne osa on osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Planeeringut koostatakse maaüksuse põhjapoolsel osal u 0,3 ha suurusel ala. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud olemasolevat Tammiaugu teelt.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Tammiaugu tee 10 katastriüksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega 2439 m2, üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega 77 m2, üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks suurusega 51133 m2 ning üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks suurusega 159 m2.

Detailplaneeringuga on määratud elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Hoonete katusetüübiks on lubatud kavandada viilkatus, lubatud katuse kalle on 35 - 45º.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada rajatava puurkaevu baasil ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.

Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala, Tammiaugu tee 10 maaüksuse põhjapoolne osa, elamumaa juht-funktsiooniga tihehoonestusalal. Planeeritava ala loodepoolset osa läbib Harku ja Tiskre oja rohevõrgustiku koridor, mille ulatuses on detailplaneeringuga kavandatud ühiskondlik haljasmaa, mis võõrandatakse kohalikule omavalitsusele, et oleks tagatud rohevõrgustiku koridori avalik kasutus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas  Harku valla üldplaneeringu ning teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringut muutvana seoses vajadusega taotleda Harku oja ehituskeeluvööndi vähendamist 50-lt meetrilt 25-le meetrile.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.09.2019–11.10.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Harku raamatukogus (Instituudi tee 5, Harku alevik) lahtioleku aegadel, Harkujärve Põhikoolis (J.Ventri tee 2, Harkujärve küla) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/150331_11/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 12.09.2019–11.10.2019 k.a.