« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Jõetare maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 18 algatati Vääna-Jõesuu külas Jõetare (katastritunnus 19801:011:1760) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 19 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega umbes 0,2 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas u 130 m kaugusel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Luige tee ristumiskohast läänes, piirnedes põhjast Luige teega ning lõunast, idast ja läänest Pundelepa (katastritunnus 19801:001:2949) maatulundusmaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Luige teed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja seda teenindava abihoone püstitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks olemasoleva kergliiklustee teenindamiseks. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga tehnovõrkudega varustamine.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala hajaasustusalal range režiimiga looduslikul haljasmaal rohevõrgustiku Vääna-Jõesuu tuumalal. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 25.07.2019–23.08.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Vääna-Jõesuu kohvikus The Greenhouse Cafe (Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/160915_17/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 25.07.2019–23.08.2019 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 19.09.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).