« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 41 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus 19801:001:1904) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (rg-kood 12203754) tööle nr 16049.

Planeeritav ala, suurusega u 0,05 ha, paikneb Luige tee ääres u 1 km kaugusel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest ning piirneb läänest, loodest ja põhjast Rootsi tee L1 (katastritunnus 19801:001:2188) transpordimaaga, põhjast, kirdest ja idast Rootsi tee 4 (katastritunnus 19801:001:2176) maatulundusmaaga ning lõunast Luige tee 28 (katastritunnus 19801:011:0897) maatulundusmaaga.
Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta toomismaa sihtotstarve ärimaa sihtotstarbeks ning määrata ehitusõigus olemasoleva kanalisatsiooni pumbamaja ümberehitamiseks ärihooneks (hooajalise kasutusega suvekuudel töötav kohvik). Planeeringu koostamise eesmärgiks on tagada maaüksuse otstarbekam ja sobilikum kasutamine. Detailplaneeringuga määratakse Luige tee 30 maaüksusele ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 85 m². Hoone suurmaks lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud kuni 6 meetrit ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on vahemikus 0-35°.

Detailplaneeringuga piirdeaia püstitamist ette ei nähta. Planeerimisettepaneku tegemisel lähtutakse olemasolevast keskkonnast ja arvestatakse olemasoleva väljakujunenud piirkonnaga. Kavandatav tegevus ei avalda olulist ruumilist mõju piirkonnale ning ei sea takistusi üldplaneeringu elluviimisel. Detailplaneeringuga kavandatud tegevusega ei kaasne keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja mürataseme suurenemist. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud on seotud ehitamisega ning võimalikud mõjud on eelkõige ehitusaegsed ajutised häiringud (nt ehitusaegne müra) ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringuala ja lähialaga.  

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.06.2019–20.06.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/150615_20/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 06.06.2019–20.06.2019 k.a.