« Tagasi

Vääna külas Tiigi tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 52 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Tiigi tee 12 (katastritunnus 19801:011:1160) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Tiigi tee 12 maaüksuse jagamisel tekkivale elamumaa krundile määrata ehitusõigus 4 boksiga ridaelamu püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega 0,43 ha, paikneb Vääna külas Kiia-Vääna-Viti maantee ja Vääna-KeilaJoa maantee ristmikust u 200 m kaugusel läänes, piirnedes põhjast ja läänest Lembi tee 2 (katastritunnus 19801:001:3391) maatulundusmaaga, idast Tiigi tee 10 (katastritunnus 19801:011:1150) ärimaaga, lõunast 11411 Vääna-Keila-Joa maantee (katastritunnus 19801:011:0375) transpordimaaga ning läänest reformimata riigimaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Seega detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.