« Tagasi

Vaila külas Naage tee 67 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 42 võeti vastu Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum Grupp OÜ (rg-kood 12042771) tööle nr DP-12/05-2016.

Planeeritav ala, suurusega u 0,43 ha, paikneb Naage tee ääres u 1,5 km kaugusel 11410 Kiia-Vääna-Viti maanteest ning piirneb põhjast, lõunast ja läänest Rebase (katastritunnus 19801:011:0089) maatulundusmaaga, idast Naage tee 69 (katastritunnus 19801:011:0458) elamumaaga ning loodest Reinu-Klambi (katastritunnus 19801:011:0575) maatulundusmaaga. Juurdepääs planeeritavale alale toimub olemasolevalt Naage teelt.
Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringuga määratakse Naage tee 67 maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 6 m ja üks maapealne korrus. Ühekorruselise põhihoone lubatud katuse kalle on 0-45° ning kahekorruselise hoone puhul 28-45°. Üle 20m2 ehitisealuse pinnaga ehitised peavad jääma detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna sisse. Alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ehitised jäävad ehitisealusest pinnast välja. Lubatud on ehitada kuni 2 alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ehitist. Detailplaneering näeb ette, et kinnistule piirdeaeda ei püstitata. Olemasolev piirdeaed on suuremas osas likvideeritud ning säilitamisele kuulub vaid Naage tee 67 ja Naage tee 69 kinnistu piiril olev piirdeaed. Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada olemasoleva salvkaevu baasil. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.06.2019–20.06.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/160606_11/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 06.06.2019–20.06.2019 k.a.